หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายอารยันต์ บุญแสง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5754, 5621
โทรสาร. 02-579-7584
ส่วนอำนวยการ
นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5754, 5621
โทรสาร. 02-579-7584
ส่วนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5754, 5621
โทรสาร. 02-579-7584
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นายพงษ์ศักดิ์ เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5754, 5621
โทรสาร. 02-579-7584
ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
นายสุกันฑ์ พึ่งกุล
ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5010
โทรสาร. 02-579-7584
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 29/11/2562 15:41:33
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :