หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5051,5781
โทรสาร. 02-5798236
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้
นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5019
โทรสาร. 02-5615001
ส่วนอำนวยการ
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5019
โทรสาร. 02-5615001
นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5017
โทรสาร. 02-5615001
ธีราธรณ์ รัตนภาค
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5768
โทรสาร. 02-5615001
นางสาวเพลินพิศ นนพิจิตร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5017
โทรสาร. 02-5615001
สิบตำรวจเอกหญิงบุญภา ชุมทอง
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5016
โทรสาร. 02-5615001
ส่วนควบคุมไฟป่า
นายอุธร สุทธิมิตร
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า
อาคารส่วนควบคุมไฟป่า 02-5614292-3#5767
โทรสาร. 02-5615127
นายธนพงศ์ โพธิแท่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อาคารส่วนควบคุมไฟป่า 02-5614292-3#5767
โทรสาร. 02-5615127
ว่าที่ร้อยตรี ศริภพ พงษ์พุฒ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
อาคารส่วนควบคุมไฟป่า 02-5614292-3#5767
โทรสาร. 02-5615127
นายอิศเรศ จิระรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่า
อาคารส่วนควบคุมไฟป่า 02-5614292-3#5767
โทรสาร. 02-5615127
นายจิตติศักดิ์ ยอดคำ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการควบคุมไฟป่า
อาคารส่วนควบคุมไฟป่า 02-5614292-3#5767
โทรสาร. 02-5615127
ส่วนป้องกันและกิจการพิเศษ
นายภูษิต หิรัญพฤกษ์
ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 02-5612894
นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 02-5612894
นายก้องกิตติภัส พิชัยณรงค์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3 #5057
โทรสาร. 02-5612894
นายสมชาย ฉิมแย้ม
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการข่าว
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 02-5612894
นายเอนกพงษ์ สีเขียว
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5798236, 02-5614292-3 #5057
โทรสาร. 02-5612894
ส่วนยุทธการด้านป้องกันรักษาป่า
นายฉัฐภัสส์ นิลพฤกษ์
ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5839
โทรสาร. 02-5795967
นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียนคมกฤส 02-5614292-3#5839
โทรสาร. 02-5795967
นายธเนศ วัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานด้านการป้องกันรักษาป่า
ชั้น 1 อาคารเทียนคมกฤส 02-5614292-3#5839
โทรสาร. 02-5795967
นายศรเทพ สุจรรยา
หัวหน้าฝ่ายจัดการของกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียนคมกฤส 02-5614292-3#5839
โทรสาร. 02-5795967
นายศริเทพ สุจรรยา
หัวหน้าฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและติดตามคดี
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5839
โทรสาร. 02-5795967
ส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า
นายมนต์มณัฏฐ์ เสมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033
นางสาวนิภา บุตรดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่งไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033
นายภานุพงศ์ โปรยสุรินทร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายป้องกันรักษาป่า
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033
นายตุลยวัฒน์ หอมภู่
หัวหน้าฝ่ายประสานความร่วมมือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033
ส่วนแผนงานและนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า
นายสมชาย นุชนานนท์เทพ
ผู้อำนวยการส่วนวัฒกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5840
โทรสาร. 02-5798236
ว่าที่ร้อยตรีนภดล เกษจันทร์
หัวหน้าฝ่ายข้อมูลข่าวสาร
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5840
โทรสาร. 02-5798236
นางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านการป้องกันรักษาป่า
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5840
โทรสาร. 02-5798236
นางสาวเครือมาส สุขพลอย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5840
โทรสาร. 02-5798236
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 20/9/2566 13:40:13
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :