หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5019
โทรสาร. 02-5798236
ส่วนอำนวยการ
นายบุญสืบ สมัครราช
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 , 081-9412003 #5019
โทรสาร. 02-5615001
นางอรวรรณ์ จรูญรัตนพักตร์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5051, 5781
โทรสาร. 02-5615001
นายคมสัน จันทร์แรม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5768
โทรสาร. 02-5615001
นางสาววิภาวี สินสืบผล
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5768
โทรสาร. 02-5615001
นางสาวเพลินพิศ นนพิจิตร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและับัญชี
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5017
โทรสาร. 02-5615001
สิบตำรวจเอกหญิงบุญภา ชุมทอง
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5016
โทรสาร. 02-5615001
ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร
ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5766, 5057, 5839
โทรสาร. 02-5795967
นายธวัช คะชา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5839
โทรสาร. 02-5795967
นายสมชาย นุชนานนท์เทพ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5766, 5057, 5839
โทรสาร. 02-5795967
นายวิโรจน์ ชาญเชิงพานิช
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795976#5839
โทรสาร. 02-5795976
นายธนะวัฒน์ รุ่งสิทธิ์ศุภรัฐ
หัวหน้าฝ่ายคดีและของกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5214292#5839
โทรสาร. 02-5795967
นายประทีป ปัญญาบุตร
ประจำฝ่ายคดีและของกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5766, 5057, 5839
นายวิระชัย อัคราช
ประจำฝ่ายป้องกันและปราบปราม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5766, 5057, 5839
นายปกรณ์ ฤทธิ์ช่วย
ประจำฝ่ายป้องกันและปราบปราม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5766, 5057, 5839
ส่วนแผนงานและสารสนเทศ
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนแผนและสารสนเทศ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส #5840
นายรณฤทธิ์ ชุ่มขุนทด
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปราม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 086-8402463
นายภูษิต หิรัญพฤกษ์
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5664
นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน
หัวหน้าฝ่ายภูมิศาสตร์ด้านการป้องกันรักษาป่า
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5664
นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณป้องกันรักษาป่า
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5664
นายเกียรติศักดิ์ รักพ่อ
ประจำส่วนแผนและพัฒนาด้านป้องกันและปราบปราม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5664 และ 0625971540
นายเกียรติศักดิ์ รักพ่อ
ประจำส่วนแผนและพัฒนาด้านป้องกันและปราบปราม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5664 และ 0625971540
นางละม่อม วรพุทธ
ประจำส่วนแผนและพัฒนาด้านป้องกันและปราบปราม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5664
ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม
นายวิโรจน์ ชาญเชิงพานิช
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033
นางสาวสุภาพรรณ พุ่มจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่งไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033
นางสาวสุภาพรรณ พุ่มจันทร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและติดตาม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033
นางสาวสุภาพรรณ พุ่มจันทร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033
ส่วนป้องกันและปราบปรามภาคเหนือ
นายสักรินทร์ ปัญญาใจ
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามภาคเหนือ
หน่วยป้องกันรักาาป่าที่ ลป.38 (แม่เมาะ) เดินหมู่ที่ 8 บ้านแม่เมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำบาง 089-8507551
ส่วนป้องกันและปราบปรามภาคกลาง
นายภูษิต หิรัญพฤกษ์
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามภาคกลาง
เขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี 099-3938868
ส่วนป้องกันและปราบปรามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายสำรวย สุดเฉลียว
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต.กุดรัง อ.กึดรัง จ.มหาสารคาม 44130 0819741892
ส่วนป้องกันและปราบปรามภาคใต้
นายศุุภชัย สุกใส
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามภาคใต้
880 หมู่ 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 081-9595337
ส่วนควบคุมไฟป่า
นายอุธร สุทธิมิตร
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า
ตึกหลังอาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5767, 5064
โทรสาร. 02-5615127
นายธนพงศ์ โพธิแท่น
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและปฏิบัติการควบคุมไฟป่า
ตึกหลังอาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5767, 5064
โทรสาร. 02-5615127
ว่าที่ร้อยตรีประทีป เจิมสม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
ตึกหลังอาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5767, 5064
โทรสาร. 02-5615127
นางสาวจันทร์เพ็ญ เกษตรสินธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ตึกหลังอาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5767, 5064
โทรสาร. 02-5615127
ส่วนกิจการพิเศษ
นายมนตรี มะลิทอง
ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 02-5795967
นางสาวสุภาพรรณ พุ่มจันทร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 02-5795967
นางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการด้านการข่าว
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 02-5795967
นายสมชาย ฉิมแย้ม
หัวหน้าฝ่ายประสานคดีพิเศษ
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5798236, 02-5614292-3 #5057
โทรสาร. 02-5798236
นายพิษณุ ยุ่นสมาน
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5798236, 02-5614292-3 #5057
โทรสาร. 02-5798236
ส่วนด่านป่าไม้
นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ
ผู้อำนวยการส่วนด่านป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,02-5794853#5678
โทรสาร. 02-5794853
นายสุพล วิมโลพาส
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตและบริการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 , 089-8765604#5679,5678
โทรสาร. 02-5794853
นายประทีป ลิสกุลรักษ์
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศด่านป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 , 081-6452969#5679,5678
โทรสาร. 02-5794853
นายสราวุธ ไชยยงยศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 , 092-4155195#5679,5678
โทรสาร. 02-5794853
นายพนัส ศิริอาภรณ์ธรรม
หัวหน้าฝ่ายด่านป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 , 081-4956101#5679,5678
โทรสาร. 02-5794853
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 6/9/2561 11:33:15
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :