หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายสุชาติ กัลยาวงศา
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ชั้น 2 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5478, 5482
โทรสาร. 02-5798532
ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
นายคงศักดิ์ มีแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้
ชั้น 2 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5478, 5482
โทรสาร. 02-5798532
นายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้
ชั้น 2 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5478, 5482
โทรสาร. 02-5798532
ส่วนอำนวยการ
นายพิเศรษฐ ลือชานิมิตจิต
ผอ.ส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3 #5474
โทรสาร. 02-5795412
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5474
โทรสาร. 02-5795412
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5661
โทรสาร. 02-5795412
นางสาวพรทิพย์ เกตุสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5662
โทรสาร. 02-5795412
นางวลัยพร สถิตวิบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายแผนและติดตามประเมินผล
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5663
โทรสาร. 02-5795412
ส่วนวนวัฒนวิจัย
นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ
ผอ.ส่วนวนวัฒนวิจัย
ชั้น 2 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5404
นางพรพิมล อมรโชติ
หัวหน้าฝ่ายข้อมูลด้านวนวัฒนวิจัย
ชั้น 4 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5442
นางวรพรรณ หิมพานต์
หัวหน้าฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า
ชั้น 2 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5408
นายคณิต รัตนวัฒน์กุล
หัวหน้าฝ่ายวิจัยการพัฒนาป่าไม้กับสังคม
ชั้น 2 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3 #5408
นางพรภินันท์ สกุลธาร
หัวหน้าฝ่ายวิจัยนิเวศสรีนวิทยาป่าไม้
ชั้น 2 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3 #5408
นางพวงพรรณ ยงรัตนา
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
ชั้น 2 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5429, 5430
นางสาวอรุณี ภู่สุดแสวง
หัวหน้าฝ่ายวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า
ชั้น 4 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5444, 5445
โทรสาร. 02-9407396
นางมยุรี วรรณพินิจ
หัวหน้าฝ่ายวิจัยปฐพีวิทยาป่าไม้
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5423, 5424
โทรสาร. 02-9407396
ส่วนพัฒนาผลิตผลป่าไม้
นางนฤมล ภานุนำภา
ผอ.ส่วนพัฒนาผลิตผลป่าไม้
ชั้น 2 อาคาร52 02-5614292-3 #5497,5486
โทรสาร. 02-5795411
นางอุทารัตน์ ภู่ไพบูลย์
หัวหน้าฝ่ายคุณสมบัติและวิศวกรรมโครงสร้างไม้
ชั้น 3 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5491
นายจันไท จิตจักร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเคมีผลิตผลป่าไม้
ชั้น 3 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5476
นางสาววาทินี ทองเชตุ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาของป่า
ชั้น 4 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5495
โทรสาร. 02-5799177
นางลักษมี สุทธิวิไลรัตน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาพลังงานจากไม้
ชั้น 2 อาคาร52 02-5614292-3#5497, 5486
โทรสาร. 02-5795411
ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้
นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3 #5498 , 5853
โทรสาร. 02-5795410
-
หัวหน้าฝ่ายแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5494
โทรสาร. 02-5795410
นายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5484,5052
โทรสาร. 02-5795410
นางสุวรรณา อ่ำเผือก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพและป้องกันรักษาไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5479
โทรสาร. 02-5795410
นายประเสริฐ วาณิชย์เจริญ
หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5471
โทรสาร. 02-9406285
ส่วนแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้
นายขวัญชัย เจริญกรุง
ผู้อำนวยการส่วนแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5475
โทรสาร. 02-5614292-3#5488
นางสาวกฤษณา ชายกวด
หัวหน้าฝ่ายวิจัยแมลงป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5475
โทรสาร. 02-5799286
นางสาวอินทิรา พันธาสุ
หัวหน้าฝ่ายวิจัยโรควิทยาป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5487 , 5070
โทรสาร. 02-5614292-3#5488
นางสาวนัยนา ทองเจียม
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ป่าไม้
ชั้น 4 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5492
โทรสาร. 02-5614292-3#5488
นางสาวนภาลัย เสมอใจ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5475
โทรสาร. 02-5614292-3#5488
ส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
-ว่าง-
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ชั้น 3 อาคารกริตสามะพุทธิ 02-5614292-3#5432
โทรสาร. 02-9407396
นางสาวอุษารัตน์ เทียนไชย
หัวหน้าฝ่ายศูนย์ข้อมูลวิจัยด้านป่าไม้
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5483
โทรสาร. 02-9407396
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5432
โทรสาร. 02-9407396
นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5483
โทรสาร. 02-5615498
นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร
หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือด้านวิจัยป่าไม้ต่างประเทศ
คลินิกป่าไม้ อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5962
โทรสาร. 02-5615498
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
-ว่าง-
ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5030
โทรสาร. 02-5792814
นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์
หัวหน้าฝ่ายสำรวจวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5030
โทรสาร. 02-5792814
นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีย์เลิศ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการศึกษาและนันทนาการ
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5030
โทรสาร. 02-5792814
ส่วนเศรษฐกิจป่าไม้
นายจุติเทพ โพธิปักษ์
ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจป่าไม้
ชั้น 1 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5421
โทรสาร. 02-5799577
นายจุติเทพ โพธิปักษ์
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ชั้น 1 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5421
โทรสาร. 02-5799577
นางเบญจวรรณ คงรวย
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจด้านการผลิตและการจัดการไม้
ชั้น 1 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5421
โทรสาร. 02-5799577
นางสาวปทิตตา กรพิพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจการตลาด
ชั้น 1 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5421
โทรสาร. 02-5799577
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
หัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5481
โทรสาร. 025790526
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณณัฐพร นาเกลือ 15/11/2561 16:14:13
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :