หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
เรื่องร้องเรียน
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายจงคล้าย วรพงศธร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-55142923, 02-5614292-3 #5028,5611 และ 081-9926799
โทรสาร. 02-9405910
ส่วนอำนวยการ
นายพงษศักดิ์ เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,089-9819918#5029
โทรสาร. 02-5792729
นางเบญจา แท้สูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,086-4209298#5529
โทรสาร. 02-5792729
นางสุชิตา บุญยอด
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประสานราชการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,085-6515476#5504
โทรสาร. 02-5792729
นายกิตติพันธ์ ศรีตะลาลัย
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 ,083-7155502 #5529
โทรสาร. 02-5792729
นายสมบัติ โชคอำนวย
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,081-5629789#5504
โทรสาร. 02-5792729
ส่วนปลูกป่าภาครัฐ
นายชุติเดช กมนณชนุตย์
ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,081-6219445#5535
โทรสาร. 02-5798441
นายไชยา แดนโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,081-7858582#5535
โทรสาร. 02-5798441
นายอภิรัฐ สุขพูน
หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,081-8732619#5043
โทรสาร. 02-5798441
นายณรงค์ คูณขนทด
หัวหน้าฝ่ายวิชาการปลูกสร้างสวนป่า
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,084-4487858#5046
โทรสาร. 02-5798441
นายฉัตรชัย กาญจนะคช
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,081-9132175#5044
โทรสาร. 02-5798441
นายฉัตรชัย กาญจนะคช
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,081-9132175#5675
โทรสาร. 02-5798441
ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน
นายเสรี รัตนเย็นใจ
ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5799595,081-8534848#5534
โทรสาร. 02-5799595
นายประกิตติ์ ดาราสว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,081-4895473 #5553
โทรสาร. 02-5799595
นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,081-4319890#5502,5531
โทรสาร. 02-5797725
นางรานี โพธิปักษ์
หัวหน้าฝ่ายวางแผนการปลูกป่า ภาคเอกชน
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,02-5795588,086-0053625 #5503
โทรสาร. 02-5799595
นางสาววารินทร์ ตรีมงคล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5797725,081-2551126#5536
โทรสาร. 02-5799595
ส่วนเพาะชำกล้าไม้
นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,083-0126907#5518
โทรสาร. 02-5795569
นางสาววิภาพร คันธรส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 ,084-6732100#5546,5519
โทรสาร. 02-5795569
นายเสริมยชญ์ ชำนาญค้า
หัวหน้าฝ่ายพัฒนากล้าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,094-4902149#5520
โทรสาร. 02-5795569
นายธีรพล ปัทมนิรันดร์กุล
หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิตกล้าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,086-6066013#5513,5512
โทรสาร. 02-5795569
นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614841,081-8076052#5514
โทรสาร. 02-5795569
ส่วนโครงการพิเศษ
นายชาตรี รักษาแผน
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพิเศษ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,086-0824910#5065
โทรสาร. 02-5792729
นายดุสิต กมลพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,0849259455#5065
โทรสาร. 02-5792729
นายอดิศร สารวงศ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,081-9155262#5065
โทรสาร. 02-5792729
นายยุทธศักดิ์ ไชยศักดา
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,081-5627989#5065
โทรสาร. 02-5792729
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 15/6/2560 15:30:36
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :