หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายยรรยง กางการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5028,5611
โทรสาร. 02-9405910
ส่วนอำนวยการ
นายชาตรี รักษาแผน
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5029 ,089-9819918
โทรสาร. 02-5792729
นางเบญจา แท้สูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5529 ,086-4209298
โทรสาร. 02-5792729
นางสุชิตา บุญยอด
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประสานราชการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5504 ,085-6515476
โทรสาร. 02-5792729
นายกิตติพันธ์ ศรีตะลาลัย
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5529 ,083-7155502
โทรสาร. 02-5792729
นายยุทธศักดิ์ ไชยศักดา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5504 ,081-5629789
โทรสาร. 02-5792729
ส่วนปลูกป่าภาครัฐ
นายชุติเดช กมนณชนุตย์
ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5535 ,081-6219445#5535
โทรสาร. 02-5798441
นายไชยา แดนโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5535 ,081-7858582
โทรสาร. 02-5798441
นายอภิรัฐ สุขพูน
หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5043 ,081-8732619
โทรสาร. 02-5798441
นางสาวบัวหลัน ขันทะสี
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการปลูกสร้างสวนป่า
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5046 ,084-4487858
โทรสาร. 02-5798441
นายฉัตรชัย กาญจนะคช
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5044 ,081-9132175
โทรสาร. 02-5798441
นายฉัตรชัย กาญจนะคช
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5675 ,081-9132175
โทรสาร. 02-5798441
นายชาตรี รักษาแผน
หัวหน้าฝ่านโครงการพิเศษ อีกหน้าที่หนึ่ง
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5065 , 089-9819918
โทรสาร. 02-5792729
ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน
นายเสรี รัตนเย็นใจ
ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5799595 #5534 ,081-8534848
โทรสาร. 02-5799595
นางรานี โพธิปักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5553 ,081-4895473
โทรสาร. 02-5799595
นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5502,5531 และ 081-4319890
โทรสาร. 02-5797725
นางรานี โพธิปักษ์
หัวหน้าฝ่ายวางแผนการปลูกป่า ภาคเอกชน
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5503 ,02-5795588 และ 086-0053625
โทรสาร. 02-5799595
นางสาววารินทร์ ตรีมงคล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5797725 #5536 ,081-2551126
โทรสาร. 02-5799595
ส่วนเพาะชำกล้าไม้
นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5518 ,083-0126907
โทรสาร. 02-5795569
นางสาววิภาพร คันธรส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5546,5519 และ 084-6732100
โทรสาร. 02-5795569
นายเสริมยชญ์ ชำนาญค้า
หัวหน้าฝ่ายพัฒนากล้าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5520 ,094-4902149
โทรสาร. 02-5795569
นายธีรพล ปัทมนิรันดร์กุล
หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิตกล้าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5513,5512 และ 086-6066013
โทรสาร. 02-5795569
นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5514 , 02-5614841 และ 081-8076052
โทรสาร. 02-5795569
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 13/3/2561 14:04:55
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :