หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายพฤกษ์ โสโน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5028,5611
โทรสาร. 02-9405910
ส่วนอำนวยการ
นายอานนท์ ถิระปรีดานันท์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5029 ,086-0824910#5029
โทรสาร. 02-5792729
นางเบญจา แท้สูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5529 ,086-4209298
โทรสาร. 02-5792729
นางสุชิตา บุญยอด
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประสานราชการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5504 ,085-6515476
โทรสาร. 02-5792729
นายกิตติพันธ์ ศรีตะลาลัย
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5529 ,083-7155502
โทรสาร. 02-5792729
นายยุทธศักดิ์ ไชยศักดา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5504 ,081-5629789
โทรสาร. 02-5792729
ส่วนผลิตกล้าไม้
นายสิทธิพงษ์ โกวพัฒนกิจ
ผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5518
โทรสาร. 02-5795569
นางสาววิภาพร คันธรส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5546,5519
โทรสาร. 02-5795569
นายศุภสิทธิ์ ขุนเชาวฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนากล้าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 ##5520,5517
โทรสาร. 02-5795569
นายนพดล โอภาสเสถียร
หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิตกล้าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5513,5512
โทรสาร. 02-5795569
นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5514,5551
โทรสาร. 02-5795569
ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
นายไชยา แดนโพธิ์
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5535 ,083-0126907
โทรสาร. 02-5798441
นายนิวัฒน์ คชานันท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5535 ,081-7858582
โทรสาร. 02-5798441
นายอภิรัฐ สุขพูน
หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5043 ,081-8732619
โทรสาร. 02-5798441
นายหงษ์พิจารณ์ บัวไข
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5046
โทรสาร. 02-5798441
นางสาวสิริลักษณา สมเพชร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5044
โทรสาร. 02-5798441
นายฉัตรชัย กาญจนะคช
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5675 ,081-9132175
โทรสาร. 02-5798441
ส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว
นายอดิศร สารวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นทีสีเขียว
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5065 , 091-7894655#5065
นางสาวบัวหลัน ขันทลี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อีกหน้าที่หนึ่ง
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5065 , 084-4052130
นายอดิศร สารวงศ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประสานเครือข่าย
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5065 , 082-9646478
นายยุทธศักด์ ชัยศักดา
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5065 , 081-9155262
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 4/12/2563 15:15:47
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :