หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักจัดการฯ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
หน่วยงานโทรศัพท์หัวหน้า
เชียงใหม่
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
จ.เชียงใหม่

โครงการเกษตรวิชญา โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
บ้านกองแหะ หมู่ที่ 8 ต.ตำบลโป่งแยง อ.อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
นายสมศักดิ์ ทองสุข
โครงการเกษตรวิชญา โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจีน
ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
084-3780288 นายพิทักษ์ เตชะใจ
โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจีน
บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ต.ตำบลโป่งน้ำร้อน อ.อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่
นายพิทักษ์ เตชะใจ
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
0813664939 นายยุทธ เทพกุล
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง อ.อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นายยุทธ เทพกุล
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง อ.อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นายอภิรัฐ นพกุล
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบ
บ้านก๋องป๋อใต้ บ้านทังที บ้านลอกเหนือ บ้านพลั่งเท บ้านห่างหลวง บ้านทูจอง บ้านก๋องป๋อเหนือ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
085-7313257 นายวีระพันธ์ จันทร์ศรี
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบ
ต.นาเวียง อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมู่ที่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ต.ตำบลโปงทุ่ง อ.อำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่
นายอนุดิษฐ์ สมฤทธิ์
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่งอนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
บ้านยาง หมู่ที่12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
081-9512656 นายคณิต รัตนวัฒน์กุล
โครงการอนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากยางรักอันเนื่องมาจาก
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย บ้านแม่ต๋อม หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋อมบน หมู่ที่ 13 ต.ตำบลอมก๋อย อ.อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่
นายศุภชัย นุชิต
โครงการอนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากยางรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
089-8504882 นายศุภชัย นุชิต
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน บ้านปูนะ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านปูนะ ต.ตำบลเทอดไทย อ.อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่
นายกำพล สุวรรณกุล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ (ดอยเต่า)
ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
089-8511974
ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง
จ.เชียงใหม่ 51130
นายทวิทย์ ปาระมี
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง )
ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าธาร
32 หมู่ 6 ต.ตำบลมะขามหลวง อ. อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
08 1366 4939 นายยุทธ เทพกุล
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าธาร )
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
อ.อำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
08 1783 8430 นายชยพล เรือนคำ
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม )
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย
อ.อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่
08 1366 4939 นายยุทธ เทพกุล
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย )
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิน
อ.อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่
นายสยาม อินถาโท
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิน )
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
นายศิริชัย ทองประเสริฐ
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
อ.อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่
นายพิทักษ์ เตชะใจ
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง )
ป่าสงวนแห่งชาติแม่ขานและแม่วาง
อ.อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่
นายธนา มีชำนาญ
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติแม่ขานและแม่วาง)
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
บ้านห้วยส้มสุก หมู่ 7 ต.ตำบลสะลวง อ.อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยป่าไม้ภาคเหนือ
จ.เชียงใหม่

ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่
164/1 ถนนเจริญประเทศ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-272-154, 096-6591945 นายราเชนทร์ ภุมมะภูติ
(ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่)
ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า
ต.บ้านสหกรณ์1 อ.อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
นายชัยวัฒน์ ทาปลูก
(เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส)
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่
71 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ 50130
0 5388 0793 , 0 8658 68877 นางอภิระมน  ฐิติชยาภรณ์
(นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ)
ศูนย์เรียนรู้พัฒนางานด้านป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
นายรังสรรค์ ขอผล
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ
164 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
086-9126165 นางอำไพ พรลีแสงสุวรรณ์
(หัวหน้าหน่วยวนวัฒวิจัยภาคเหนือ)
ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
นายสุเทพ เฉียบแหลม
ศูนย์วิจัยวัสดุทดแทนไม้ จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
นายพงษ์เดช รัตนานุกูล
ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2
95 บ้านร้องเสือเต้น ม.2 ต.รัมกก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 57000
นายปรีดา สุวรรณอาภรณ์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.ตำบลสันโป่ง อ.อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
นายสมศักดิ์ ทองสุข
ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 (เชียงใหม่)
ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50100
081-950-0579, 053-043-655 นายศักดา มณีวงศ์
(นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ)
สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่
96 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
061 636 1929 นายศิริชัย ทองประเสริฐ
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ 7 ต.น้ำแพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 50230
0 8562 54053 , 09 6074 3984 นายสยาม อินถาโท
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
สถานีวนวัฒนวิจัย เชียงใหม่
ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
081-4735810 นายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว
(หัวหน้าหน่วยวนวัฒนวิจัยเชียงใหม่)
สถานีวนวัฒนวิจัย บ่อแก้ว
ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
085-7228869 นายวรพจน์ คำใบ
(หัวหน้าหน่วยวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว)
สถานีวนวัฒนวิจัย แม่สะนาม
ต.บ่อพลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
084-6112255 นายพงษ์ศักดิ์ ฉัตรเตชะ
(หัวหน้าวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม)
สถานีวนวัฒนวิจัยหนองกระทิง
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
085-7228869 นายวรพจน์ คำใบ
(หัวหน้าวนวัฒนวิจัยหนองกระทิง)
สถานีวนวัฒนวิจัย ห้วยบง
ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
084-6112255 นายพงศักดิ์ ฉัตรเตชะ
(หัวหน้าวนวัฒนวิจัยห้วยบง)
สถานีวนวัฒนวิจัย อินทขิล
ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
081-8816690 นายสมชาย นองเนือง
(หัวหน้าหน่วยวนวัฒวิจัยอินทขิล)
สำนักงานป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
08 1988 8683 นายวีระศักดิ์ นันทรัตน์
(นายช่างสำรวจชำนาญงาน)
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ทา
จ.เชียงใหม่

หน่วยจัดการต้นน้ำโล๊ะป่าไคร้
จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1 (น้ำยอน)
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
081-8819659 นายอิทธิชัย อุศรีษะ
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.10 (ห้วยทราย)
ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
090-4692513 นายไพโรจน์ บุญญรัตน์ศิริ
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม. 11 (สะเมิง)
ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
081-8849223 นายมานพ นาราช
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.12 (วัดจันทร์)
บ้านจันทร์ ต.แม่แจ่ม อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
083-3252484 นายมณู ขุนทรงอักษร
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 (สันป่าตอง)
ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
081-4689323 นายทวิทย์ ปาระมี
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.14 (ห้วยโจ้)
ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
081-1119839 นายไพโรจน์ อ่างทอง
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.15 (สบแม่แจ่ม)
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
087-1779780 นายปรีชา เกียรติกำจร
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม. 16 (ดอยเต่า)
ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
061-1402753 นายอนุสรณ์ ทองโคตร
(นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.17 (สบวาก)
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
084-9505405 นายบุญเลิศ สีม่วง
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.18 (แม่นาฮ่อง)
ต.แม่สา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
084-9505405 นายบุญเลิศ สีม่วง
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.19 (ท่าผา)
ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
084-9505405 นายสุเทพ ศิริรัตน์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.2 (เหมืองแร่)
ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
090-4742327 นายสนั่น เผือกพันธุ์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.20 (กิ่วลม)
ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
094-5425574 นายชนาธิป สุขิตาวุธ
(นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.21 (บ้านแวน)
ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
093-2515649 นายเฉลิมชนม์ ทองชุมสิน
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.22 (ปางโอ้งโม้ง)
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
086-1939933 นายสุเทพ ศิริรัตน์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.23 (ยางเปา)
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
086-1939933 นายสุเทพ ศิริรัตน์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.24 (แม่ตื่น)
ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
086-1939933 นายสุเทพ ศิริรัตน์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.3 (โป่งจ้อก)
ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
093-3039907 นายมนูกิจ สุรินทร์ทีปะ
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.4 (เชียงดาว)
4 บ้านป่าบง หมู่ 1 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
087-1730195 นายรังสิต พูลศรี
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.5 (เวียงแหง)
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
098-7656488 นายธนภณ ไชยรส
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.6 (ปากกว้าง)
ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
081-7838430 นายชยพล เรือนคำ
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.7 (บ้านหลวง)
ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
089-9998577 นายสกุลศึก วงศ์ใหญ่
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.8 (ห้วยส้ม)
ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
089-5566298 นายนรินทร์ วิรุฬรัตน์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.9 (ดอยสะเก็ด)
ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
081-9601661 นายกิติศักดิ์ ปานะโปย
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กัลยาณิวัฒนา
อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงดาว
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไชยปราการ
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอยเต่า
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอยสะเก็ด
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอยหล่อ
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฝาง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พร้าว
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แจ่ม
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แตง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ริม
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่อาย
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงแหง
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะเมิง
จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สันทราย
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สันป่าตอง
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฮอด
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
บ้านปางโม่ ม.13 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
090-4742327 นายสนั่น เผือกพันธุ์
(หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว)
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
บ้านป่าไม้ ม.10 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
081-7836268 นายเอนก ตาตระกูล
(หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่)
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
200 ม.3 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
นายสุเทพ ศิริรัตน์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
ลำพูน
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.3 แม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
081-7466241 นายวาสนา ท่อทอง
โครงการพัฒนาฟื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว
ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
อ.อำเภอเมืองลำพูน อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน จ.ลำพูน
นายอุทัยวุฒิ เสาร์ชัย
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร )
ศูนย์ป่าไม้ลำพูน
103 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
053-561089, 089-7590937 นายมนตรี ปลูกปัญญา
(ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำพูน)
ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1
297 หมู่ที่2 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
081-9806412 นายชัยวัฒน์ ทาปลูก
(ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1)
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน
หมู่ 10 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา  จ.ลำพูน 51170
0 8195 28988 นายอุทัยวุฒิ เสาร์ชัย
(นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ)
สถานีวนวัฒนวิจัย บ้านโฮ่ง
ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
081-8816690 นางอำไพ พรลีแสงสุวรรณ์
(หัวหน้าหน่วยวนวัฒนจิจัยบ้านโฮ่ง)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ-แม่สาร)
ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
081-6032296 นายสัมพันธ์ พุฒด้วง
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.2 (ทาชมภู)
ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
081-6712549 นายอนุชา ทีปานุเคราะห์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.3 (แม่อาว)
ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
081-1115988 นายนุกูล ธัญหมอ
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.4 (บ้านโฮ่ง)
ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
094-8252952 นายปราโมทย์ มาอยู่
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.5 (แม่ตื่น)
ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
084-4893813 นายเสน่ห์ แก้วสีหมอก
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.6 (แม่เหยียบ)
ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
089-7599333 นายวรวุฒิ โพธิแท่น
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.7 (ทุ่งหัวช้าง)
ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
087-1805163 นายสมเพชร แสนอ้าย
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ่งหัวช้าง
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโฮ่ง
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ป่าซาง
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองลำพูน
อ.เมือง จ.ลำพูน

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ทา
อ.แม่ทา จ.ลำพูน

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลี้
อ.ลี้ จ.ลำพูน

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
297 ม.2 บ้านหนองบัว ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
นายอนุชา ทีปานุเคราะห์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
115 บ้านกลาง ม.10 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
นายวรวุฒิ โพธิแท่น
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณณัฐพร นาเกลือ 5/10/2561 14:43:39
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :