หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
ป่าสงวนแห่งชาติ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
คำค้นหา :
จำนวน 1221 รายการ
No.ชื่อป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่
(ตร.กม.)
พื้นที่
(ไร่)
1 ป่าเกาะกลาง
ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
35.4922,181.00
2 ป่าเกาะตะละเบ็ง
ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
1.841,150.00
3 ป่าเกาะตุหลัง
ต.เกาะสีบอยา อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
2.861,790.00
4 ป่าเกาะนกคอม
ต.เกาะสีบอยา อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
2.731,705.00
5 ป่าเกาะปู
ต.เกาะสับอยา อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
15.129,450.00
6 ป่าเกาะรอกใน และป่าเกาะรอกนอก
ต.เกาะลีนตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
4.102,561.00
7 ป่าเกาะลันตาใหญ่
ต.ศาลาด่วน เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
47.7029,815.00
8 ป่าเกาะสีบอยา
ต.เกาะสีบอยา อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
7.704,812.00
9 ป่าเกาะฮั่ง
ต.เกาะศรีบอยา อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
6.043,775.00
10 ป่าเขาแก้ว
ต.อ่าวลึกน้อย คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
13.458,406.00
11 ป่าเขาแก้ว และป่าควนยิงวัว
ต.เขาต่อ เขาเขน นาเหนือ อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
63.0839,426.00
12 ป่าเขาขวาง ป่าโคกยาง และป่าช่องบางเหรียง
ต.พรุเดียว โคกยาง ห้วยยูง เพหลา อ.เขาพนม เมืองกระบี่ คลองท่อม จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
110.5069,063.00
13 ป่าเขาช่องเสียด ป่าเขากลม และป่าเขาช่องบางเหรียง
ต.สินปุน โคกยาง อ.เขาพนม เมืองกระบี่ จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
180.38112,737.00
14 ป่าเขาต่อ
ต.เขาต่อ นาเหนือ อ.กิ่งอ.ปลายพระยา อ่าวลึก จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
50.0031,250.00
15 ป่าเขาทอง ป่าไสไทย และป่าอ่าวนาง
ต.เขาทอง ไสไทย หนองทะเล อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
13.648,525.00
16 ป่าเขาประ
ต.พรุดินนา ลำทับ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
37.4423,400.00
17 ป่าเขาพนมเบญจา
ต.คลองหิน เขาคราม ท้บปริก กระบี่น้อย หน้าเขา เขาพนม อ.อ่าวลึก เมืองกระบี่ เขาพนม จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
125.4878,422.00
18 ป่าเขาหน้าวัว ป่าเขาหน้าแดง ป่าเขาอ่าวป่อง และป่าเขาไม้แก้ว
ต.เขาคราม ทีบปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
10.486,550.00
19 ป่าเขาใหญ่
ต.นาเหนือ อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
3.582,237.00
20 ป่าเขาอ่าวน้ำเมา และป่าเขาอ่าวนาง
ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
6.063,785.00
21 ป่าคลองกระบี่ใหญ่ , ป่าคลองเหนือคลอง
ต.กระบี่ใหญ่ ต.กระบี่น้อย ต.เหนือคลอง ต.ไสไทย ต.คลองเขม้า อ.เืมือง จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
44.8028,000.00
22 ป่าคลองกาโหรด และป่าคลองหิน
ต.อ่าวลึกน้อย เขาคราม เขาทอง อ.อ่าวลึก เมืองกระบี่ จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
37.5423,463.00
23 ป่าคลองจิหลาด
ต.ใสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
22.7514,218.00
24 ป่าคลองพน และป่าบากัน
ต.ห้วยน้ำขาว คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
21.4313,394.00
25 ป่าคลองยาง
ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
เอกสารแนบ :
6.103,812.00
12345678910...
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 7/6/2567 15:17:56
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :