หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 17 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 407
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : ดู่ใต้ หมู่ที่ : 5 ตำบล : เชียงกลาง
   อำเภอ : เชียงกลาง จังหวัด : น่าน
5
2 รหัสไฟป่า : 408
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ศรีเกิด หมู่ที่ : 3 ตำบล : ไชยสถาน
   อำเภอ : เมืองน่าน จังหวัด : น่าน
-
3 รหัสไฟป่า : 409
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด
   บ้าน : น้ำกิ หมู่ที่ : 5 ตำบล : ผาทอง
   อำเภอ : ท่าวังผา จังหวัด : น่าน
10
4 รหัสไฟป่า : 410
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   บ้าน : แก่งโสภา หมู่ที่ : 8 ตำบล : ป่าแลวหลวง
   อำเภอ : สันติสุข จังหวัด : น่าน
300
5 รหัสไฟป่า : 411
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : ฝายมูล หมู่ที่ : 1 ตำบล : ป่าคา
   อำเภอ : ท่าวังผา จังหวัด : น่าน
50
6 รหัสไฟป่า : 412
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด
   บ้าน : ทุ่งข่า หมู่ที่ : 4 ตำบล : บ้านฟ้า
   อำเภอ : บ้านหลวง จังหวัด : น่าน
300
7 รหัสไฟป่า : 413
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   บ้าน : ทุ่งผึ้ง หมู่ที่ : 5 ตำบล : ปอน
   อำเภอ : ทุ่งช้าง จังหวัด : น่าน
50
8 รหัสไฟป่า : 414
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด
   บ้าน : เบ้ายา หมู่ที่ : 10 ตำบล : สะเนียน
   อำเภอ : เมืองน่าน จังหวัด : น่าน
250
9 รหัสไฟป่า : 415
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : ฝายมูล หมู่ที่ : 1 ตำบล : ป่าคา
   อำเภอ : ท่าวังผา จังหวัด : น่าน
80
10 รหัสไฟป่า : 416
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด
   บ้าน : สองแคว หมู่ที่ : 5 ตำบล : สะเนียน
   อำเภอ : เมืองน่าน จังหวัด : น่าน
14
11 รหัสไฟป่า : 417
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   บ้าน : ต้นผึ้ง หมู่ที่ : 11 ตำบล : สถาน
   อำเภอ : ปัว จังหวัด : น่าน
260
12 รหัสไฟป่า : 418
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   บ้าน : ชี หมู่ที่ : ตำบล : เชียงกลาง
   อำเภอ : เชียงกลาง จังหวัด : น่าน
13
13 รหัสไฟป่า : 419
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : ฝายมูล หมู่ที่ : 1 ตำบล : ป่าคา
   อำเภอ : ท่าวังผา จังหวัด : น่าน
3
14 รหัสไฟป่า : 420
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด
   บ้าน : ใหม่ หมู่ที่ : 4 ตำบล : นาไร่หลวง
   อำเภอ : สองแคว จังหวัด : น่าน
8
15 รหัสไฟป่า : 421
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   บ้าน : ชี หมู่ที่ : 7 ตำบล : เชียงกลาง
   อำเภอ : เชียงกลาง จังหวัด : น่าน
80
16 รหัสไฟป่า : 422
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด
   บ้าน : เฉลิมราช หมู่ที่ : 8 ตำบล : ปอน
   อำเภอ : ทุ่งช้าง จังหวัด : น่าน
10
17 รหัสไฟป่า : 423
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชน
   บ้าน : วังว้า หมู่ที่ : 5 ตำบล : ท่าวังผา
   อำเภอ : ท่าวังผา จังหวัด : น่าน
6
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :