หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
No.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าความถี่
(ครั้ง)
พื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุดรธานี12223
2 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอำนาจเจริญ1100
3 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาญจนบุรี9450
4 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสระแก้ว6585
5 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์485
6 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว1222,998
7 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน482,466
8 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่2326,650
9 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าศรีสะเกษ4214
10 ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 1 (อุดรธานี)115
11 ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 3 (พิษณุโลก)411,960
12 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด811,499
13 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี2305
14 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย60734
15 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช137
16 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฟ้าหลวง12
17 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสกลนคร24996
18 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี9428
19 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก1088,289
20 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง1544,475
21 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม34400
22 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม15646
23 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี352
24 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย711,127
25 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี6167
26 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสบเมย18433
27 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย1296,551
28 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ16825
29 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์372,098
30 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุรินทร์222
31 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น7137
32 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม25610
33 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร11107
34 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา1365,955
35 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุราษฎร์ธานี11
36 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี14342
37 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก1035,350
38 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน46830
39 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย241,314
40 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์291,610
41 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง241,129
42 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปง13268
43 ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)24542
44 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน662,379
45 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่1953,432
46 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร19531
47 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา251,628
48 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา49798
49 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง1152,630
50 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเลย2135
51 ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)175,400
52 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย722,191
53 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด702,092
54 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์191,023
 
รวม
2,35785,263
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :