หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
No.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าความถี่
(ครั้ง)
พื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุดรธานี33873
2 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอำนาจเจริญ1100
3 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสระแก้ว7935
4 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์10157
5 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว1222,998
6 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน482,466
7 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่2326,650
8 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าศรีสะเกษ211,451
9 ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 1 (อุดรธานี)115
10 ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 3 (พิษณุโลก)411,960
11 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด811,499
12 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี3345
13 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย60734
14 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช343,866
15 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสงขลา12
16 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฟ้าหลวง12
17 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสกลนคร672,283
18 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี251,269
19 ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 1 (อุดรธานี)4140
20 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก1088,289
21 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง1544,475
22 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม34400
23 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม15646
24 ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลาง ที่ 1 (เพชรบุรี)191,785
25 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี6142
26 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย711,127
27 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี281,026
28 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสบเมย18433
29 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย1296,551
30 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ251,247
31 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์372,098
32 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุรินทร์10360
33 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น11377
34 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม25610
35 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร19274
36 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา1365,955
37 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุราษฎร์ธานี8325
38 19796
39 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี24502
40 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก1055,418
41 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน46830
42 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย481,773
43 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์542,470
44 ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)7467
45 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง241,129
46 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจันทบุรี2420
47 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปง13268
48 ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)24542
49 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน662,379
50 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่1953,432
51 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร19531
52 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา452,173
53 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา49798
54 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง1152,630
55 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเลย20910
56 ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)175,400
57 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย722,191
58 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด702,092
59 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์582,417
 
รวม
2,737103,430
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :