หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
No.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าความถี่
(ครั้ง)
พื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 72958
2 12223
3 591,247
4 482,462
5 1370
6 681,870
7 171,439
8 11
9 43881
10 7217
11 13630
12 21349
13 721,096
14 10260
15 19531
16 9450
17 45546
18 571,955
19 2305
20 137
21 7137
22 222
23 12
24 6115
25 2135
26 15815
27 171,003
28 13153
29 352
30 171,100
31 31381
32 241,314
33 485
34 11107
35 651,865
36 6585
37 251,628
38 5314
39 45675
40 9428
41 ศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการควบคุมไฟป่า6108
42 675,114
43 642,224
44 14342
45 50636
46 191,023
47 581,578
48 24996
49 451,294
 
รวม
1,24439,756
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :