หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 58 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 244
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ทา
   บ้าน : ศรีทรายมูล หมู่ที่ : 9 ตำบล : ทาปลาดุก
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
10
2 รหัสไฟป่า : 245
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าบ้านโฮ่ง
   บ้าน : วังหลวง หมู่ที่ : 1 ตำบล : ป่าพลู
   อำเภอ : บ้านโฮ่ง จังหวัด : ลำพูน
20
3 รหัสไฟป่า : 246
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่อาว
   บ้าน : ตีนดอย หมู่ที่ : 1 ตำบล : มะกอก
   อำเภอ : ป่าซาง จังหวัด : ลำพูน
30
4 รหัสไฟป่า : 247
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเหมืองจี้ และป่าสันป่าสัก
   บ้าน : จำขี้มด หมู่ที่ : ตำบล : ศรีบัวบาน
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
20
5 รหัสไฟป่า : 248
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ทา
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : ลำพูน
-
6 รหัสไฟป่า : 249
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าบ้านโฮ่ง
   บ้าน : วังหลวง หมู่ที่ : 1 ตำบล : ป่าพลู
   อำเภอ : บ้านโฮ่ง จังหวัด : ลำพูน
-
7 รหัสไฟป่า : 250
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยไคร้ หมู่ที่ : 9 ตำบล : ป่าพลู
   อำเภอ : บ้านโฮ่ง จังหวัด : ลำพูน
-
8 รหัสไฟป่า : 251
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ทา
   บ้าน : ป่าไม้ หมู่ที่ : 10 ตำบล : ทากาศ
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
20
9 รหัสไฟป่า : 252
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ทา
   บ้าน : ทาขุมเงิน หมู่ที่ : 11 ตำบล :
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
20
10 รหัสไฟป่า : 253
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ทา
   บ้าน : หนองยางฟ้า หมู่ที่ : 5 ตำบล : ทาทุ่งหลวง
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
40
11 รหัสไฟป่า : 254
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ทา
   บ้าน : หลวงใหม่ หมู่ที่ : 6 ตำบล : ทาแม่ลอบ
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
25
12 รหัสไฟป่า : 255
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : จำขี้มด หมู่ที่ : 2 ตำบล : ศรีบัวบาน
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
30
13 รหัสไฟป่า : 256
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : จำขี้มด หมู่ที่ : 2 ตำบล : ศรีบัวบาน
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
30
14 รหัสไฟป่า : 257
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : จำตาเหิน หมู่ที่ : 5 ตำบล : ทาสบเส้า
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
-
15 รหัสไฟป่า : 258
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : จำตาเหิน หมู่ที่ : 5 ตำบล : ทาสบเส้า
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
-
16 รหัสไฟป่า : 259
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : กอลุง หมู่ที่ : ตำบล : ทาสบเส้า
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
30
17 รหัสไฟป่า : 260
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ทา
   บ้าน : ทาปลาดุก หมู่ที่ : 5 ตำบล :
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
50
18 รหัสไฟป่า : 261
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ทา
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ศรีบัวบาน
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
40
19 รหัสไฟป่า : 262
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ทา
   บ้าน : ทาชมพู หมู่ที่ : ตำบล : ทาปลาดุก
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
50
20 รหัสไฟป่า : 263
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าบ้านโฮ่ง
   บ้าน : ป่าดำ หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : ลำพูน
40
21 รหัสไฟป่า : 264
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : จำตาเหิน หมู่ที่ : ตำบล : ทาสบเส้า
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
50
22 รหัสไฟป่า : 265
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : กอลุง หมู่ที่ : 10 ตำบล : ทาสบเส้า
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
25
23 รหัสไฟป่า : 266
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หนองยางฟ้า หมู่ที่ : 5 ตำบล : ทาทุ่งหลวง
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
30
24 รหัสไฟป่า : 267
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ทา
   บ้าน : ทาปลาดุก หมู่ที่ : 5 ตำบล :
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
40
25 รหัสไฟป่า : 268
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่สะป๊วด หมู่ที่ : 14 ตำบล : ทาสบเส้า
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
50
26 รหัสไฟป่า : 269
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ทุ่งทองกวาว หมู่ที่ : 6 ตำบล : ทาทุ่งหลวง
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
50
27 รหัสไฟป่า : 270
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ผาเงิบ หมู่ที่ : 11 ตำบล : นครเจดีย์
   อำเภอ : ป่าซาง จังหวัด : ลำพูน
40
28 รหัสไฟป่า : 271
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ตีนดอย หมู่ที่ : 2 ตำบล : มะกอก
   อำเภอ : ป่าซาง จังหวัด : ลำพูน
50
29 รหัสไฟป่า : 272
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ตีนดอย หมู่ที่ : 2 ตำบล : มะกอก
   อำเภอ : ป่าซาง จังหวัด : ลำพูน
30
30 รหัสไฟป่า : 273
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : สบเมย หมู่ที่ : ตำบล : ทาขุมเงิน
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
40
12
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :