หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 7 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ปลูก : ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ปลูก : ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ปลูก : ที่ทำการกำนันตำบลบ้านชุ้ง หมู่ 7 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ปลูก : วัดตะโหนด ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ปลูก : โรงเรียนนครหลวง ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ปลูก : ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านลำตาเสา หมู่ 2 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,650
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :