หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 


 ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2565 Download

 

 

เนื้อที่ป่าไม้

 

     ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566-2566  excel  Graph 

     ตารางที่ 2 พื้นที่ป่าไม้แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2565  excel  Graph 

     ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ป่าของประเทศ ปี พ.ศ 2563 ปี พ.ศ 2564 และ ปี พ.ศ 2565 excel Graph 

 

รายได้และงบประมาณ 

 

     ตารางที่ 4 รายได้ของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ 2565   excel Graph 

     ตารางที่ 5 สรุปวงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 excel 

 

อัตรากำลัง 

 

     ตารางที่ 6 จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 - 2565 excel Graph 

 

การฟื้นฟูป่าไม้ 

 

     ตารางที่ 7 พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูโดยกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ 2554 - 2565 excel Graph 

     ตารางที่ 8 การปลูกป่าภาคเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2565 excel 

     ตารางที่ 9 การเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2565 excel Graph

     ตารางที่ 10 จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 excel Graph 

 

การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

 

   ตารางที่ 11 การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกรายภาค excel Graph

    ตารางที่ 12 การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกรายเดือน excel Graph 

 

การอนุญาตด้านป่าไม้ 

 

     ตารางที่ 13 การอนุญาตตาม พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 excel

     ตารางที่ 14 การออกใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 excel

     ตารางที่ 15 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ปีงบประมาฯ พ.ศ. 2565  excel

     ตารางที่ 16 ข้อมูลการนำเข้าไม้และของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 excel

     ตารางที่ 17 ข้อมูลการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 excel

     ตารางที่ 18 การขึ้นทะเบียนสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิมเติม  excel  Graph

     ตารางที่ 19 จำนวนไม้ที่แจ้งตัดในที่ดินที่ขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลน์ พ.ศ. 2565  excel

 

การผลิตไม้

 

     ตารางที่ 20 ข้อมูลปริมาณไม้ที่ผลิตได้ ปี พ.ศ. 2565  excel

 

การนำเข้าและส่งออก

 

     ตารางที่ 21 ข้อมูลปริมาณไม้ที่ผลิตได้ ปี พ.ศ. 2565  excel

     ตารางที่ 22 ไม้ท่อนและไม้รูปนำเข้า แยกรายชนิด  excel

     ตารางที่ 23 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด ปี พ.ศ. 2565  excel

     ตารางที่ 24 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายประเทศต้นทาง ปี พ.ศ. 2565  excel

     ตารางที่ 25 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง ปี พ.ศ. 2565  excel

 

 

ผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก

 

 

     ตารางที่ 26 ประเทศผู้ผลิตไม้ซุงเพื่อการแปรรูปและการผลิตไม้บางรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563  excel Graph

     ตารางที่ 27 ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูปประเภทไม้สน  รายใหญ่ พ.ศ. 2559 - 2563  excel Graph 

     ตารางที่ 28 ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูปประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช้ไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel Graph

     ตารางที่ 29 ประเทศผู้ผลิตไม้อัดรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel Graph

     ตารางที่ 30 ประเทศผู้แผงไม้รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563  excel Graph

     ตารางที่ 31 ประเทศผู้ผลิตไม้บางรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel Graph

     ตารางที่ 32 ประเทศผู้ผลิตแผ่นไม้อัดรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel Graph

     ตารางที่ 33 ประเทศผู้ผลิตแผ่นใยไม้อัดรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel Graph

     ตารางที่ 34 ประเทศผู้ผลิตเยื้อไม้รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563  excel Graph 

     ตารางที่ 35 ประเทศผู้ผลิตเยื้อไม้เชิงกลและเยื้อไม้กึ่งเคมีรายใหญ่  ปี พ.ศ. 2559 - 2563  excel Graph

     ตารางที่ 36 ประเทศผู้ผลิตเยื้อไม้เคมีรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563  excel  Graph

     ตารางที่ 37 ประเทศผู้ผลิตเยื้อไม้เคมีที่เป็นเยื้อไม้ซัลเฟลไม่ได้ฟอก รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563  excel  Graph

     ตารางที่ 38 ประเทศผู้ผลิตเยื้อไม้เคมีที่เป็นเยื้อไม้ซัลเฟตฟอกแล้ว รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563  excel Graph

     ตารางที่ 39 ประเทศผู้ผลิตเยื้อไม้ชนิดละลายได้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563  excel Graph

     ตารางที่ 40 ประเทศผู้ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์รายใหญ่ พ.ศ. 2559 - 2563  excel  Graph

     ตารางที่ 41 ประเทศผู้ผลิตกระดาษและเยื้อกระดาษรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563  excel  Graph

     ตารางที่ 42 ประเทศผู้ผลิตกระดาษและเยื้อกระดาษอื่นๆ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563  excel  Graph

     ตารางที่ 43 ประเทศผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษและเยื้อกระกระดาษรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563  excel  Graph   

     ตารางที่ 44 ประเทศผู้ผลิตกระดาษกราฟฟิคอื่นๆ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563  excel  Graph

     ตารางที่ 45 ประเทศผู้ผลิตกระดาษกราฟฟิคอื่นๆ ไม่เคลือบผิว เชิงกล รายใหญ่ พ.ศ. 2559 - 2563 excel Graph

     ตารางที่ 46 ประเทศผู้ผลิตกระดาษกราฟฟิคอิ่นๆ เคลือบผิว รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel Graph

     ตารางที่ 47 ประเทศผู้นำเข้าไม้ซุงประเภทไม่สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ พ.ศ. 2563 excel Graph

     ตารางที่ 48 ประเทศผู้ส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ พ.ศ. 2563 excel Graph

     ตารางที่ 49 ประเทศผู้นำเข้าไม้ซุงประเภทที่มิใช่ไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 excel Graph

     ตารางที่ 50 ประเทศผู้ส่งออกไม้ซุงประเภทที่มิใช้ไม่สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563  excel Graph

     ตารางที่ 51 ประเทศผู้นำเข้าชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 excel Graph

     ตารางที่ 52 ประเทศผู้ส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 excel Graph

     ตารางที่ 53 ประเทศผู้นำเข้าแผ่นชิ้นไม่อัดเรียงแถว รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563  excel Graph

     ตารางที่ 54 ประเทศผู้ส่งออกแผ่นชิ้นไม่อัดเรียงแถว รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 excel Graph

     ตารางที่ 55 ประเทศผู้นำเข้าไฟเบอร์บอร์ดที่มีความหนาแน่นปานกลาง/สูง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 excel Graph

     ตารางที่ 56 ประเทศผู้นำเข้าไฟเบอร์บอร์ดที่มีความหนาแน่นปานกลาง/สูง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 excel Graph

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :