หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
สัญลักษณ์โครงการ
กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์
โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม
โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ
โครงการเพาะชำกล้าไม้ในสวนยางพาราภาคใต้
กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (เพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าฯ)
กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออมฯ
กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (สนับสนุนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ คทช.)
กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น กิจกรรมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี เพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีงบประมาณ :
โครงการ :
สังกัดหน่วยงาน :
จังหวัด :
หมายเหตุ : พื้นที่แปลงปลูกเป็นเพียงพื้นที่บางส่วนของผู้ที่ขอรับกล้าไม้ทั้งหมด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :