หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 25 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านหาดเล็บยาว ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์950
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)980
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านหนองมะค่า หมู่ 13 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านหนองมะค่า หมู่ 13 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,350
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านชับลำใย ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,850
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 10 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)580
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านหินลับ หมู่ 5 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านเขาไม้เกวียน หมู่ 12 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์550
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านหินลับ หมู่ 5 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านหนองย่างเสือ หมู่ 7 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,030
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านช่อง หมู่ 8 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,350
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม หมู่ 8 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม หมู่ 8 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : วัดไหมโพธฺ์งาม หมู่ 2 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 300
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านนาดี หมู่ 2 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์240
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านนาดี หมู่ 2 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านนาดี หมู่ 2 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)820
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านโคกเชือก หมู่ 9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านโคกเชือก หมู่ 9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านโป่งก้อนเส้า หมู่ 5 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านโป่งไทร หมู่ 8 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,300
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว หมู่ 6 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :