หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 8 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว หมู่ 6 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านหนองมะค่า หมู่ 13 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านหินลับ หมู่ 5 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม หมู่ 8 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านนาดี หมู่ 2 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านโคกเชือก หมู่ 9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านโคกเชือก หมู่ 9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านโป่งก้อนเส้า หมู่ 5 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :