หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 6 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์850
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :