หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 12 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงราย ที่ปลูก : บ้านดอนช้าง หมู่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงราย ที่ปลูก : บ้านสันนายาว หมู่ 6 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงราย ที่ปลูก : บ้านเลขที่ 45 หมู่ 5 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงราย ที่ปลูก : บ้านป่าเปา หมู่ 6 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงราย ที่ปลูก : พื้นที่สาธารณะบ้านป่าซางน้อย หมู่ 5 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงราย ที่ปลูก : บ้านสันธาตุ หมู่ 9 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงราย ที่ปลูก : บ้านต้นยาง หมู่ 7 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงราย ที่ปลูก : บ้านแซวกลาง หมู่ 14 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงราย ที่ปลูก : บ้านป่าเฮี้ยะ หมู่ 4 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงราย ที่ปลูก : บ้านดงหลวง หมู่ 8 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงราย ที่ปลูก : บ้านป่าห้า หมู่ 5 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงราย ที่ปลูก : บ้านธรรมจาริก หมู่ 13 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :