หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 28 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)280
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)110
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)720
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)530
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)410
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :