หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 91 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดมที่1 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่ากุดไห ป่านาในและป่าโนนอุดม
   ที่ตั้ง : ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
100
2555 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง แปลงที่ 51
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2555 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง แปลงที่ 48
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า
   ที่ตั้ง : ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2555 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง แปลงที่ 49
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า
   ที่ตั้ง : ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2555 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง แปลงที่ 50
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2555 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง แปลงที่ 53
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า
   ที่ตั้ง : ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 28
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
400
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง-บ้านดง ปี 2555 แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูง-บ้านดง
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
200
2555 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง แปลงที่ 54
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2555 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง แปลงที่ 60
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2555 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง แปลงที่ 47
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2555 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง แปลงที่ 55
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าธาร แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าท่าธาร
   ที่ตั้ง : ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2555 สวนป่ากลางดง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูงป่าเขาอ่างหิน และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น
   ที่ตั้ง : ต. อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
1,000
2555 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง แปลงที่ 56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2555 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง แปลงที่ 59
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา แปลงที่ 15
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
150
2555 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง แปลงที่ 57
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ : ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
   ที่ตั้ง : ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
200
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 27
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
400
2555 หน่วยป้องกันรักษา ที่ นธ.4 สุไหปาดี จังหวัดนราธิวาส
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำบางนราแปลงที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
200
2555 หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นม.10 (วะภูแก้ว) จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสูงเนิน
   ที่ตั้ง : ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทรายคำ แปลงที่ 6 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
400
2555 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง แปลงที่ 58
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2555 สวนป่าห้วยแก้ว จ.สุรินทร์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สุรินทร์
100
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 10 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
150
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 30
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2555 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมเบญจา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
8
2555 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมเบญจา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมเบญจา
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
32
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 23
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 29
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 22
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2555 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกระเฌอ ที่ 1
   พื้นที่ : ฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกระเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาล-แม่ยุย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่ตาล-ป่าแม่ยุย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
400
2555 โครงการรักษ์ป่าพะยูงไทย พยุงธรรม ถวายแด่พ่อหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 84 พรรษา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู
   ที่ตั้ง : ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
50
2555 โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา จังหวัดปัตตานี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
500
2555 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแ่ม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
100
2555 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
100
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 21
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
400
2555 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเซกาที่1 จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงเซกา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
100
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 2 (ปี 2555)
   พื้นที่ : ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
   ที่ตั้ง : ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
120
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
400
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าลดภาวะโลกร้อน จังหวัดชลบุรี ด้วยเงินนอกงบประมาณ รหัส 927
   พื้นที่ : ป่าตาม พรบ. ป่าไม้ 2484
   ที่ตั้ง : ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
100
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกไม้เรือแปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกไม้เรือ
   ที่ตั้ง : ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกไม้เรือจังหวัดนราธิวาส แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกไม้เรือ
   ที่ตั้ง : ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
500
2555 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าในท้องที่ตำบลทับปริกและตำบลเขาคราม
   พื้นที่ : เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าในท้องที่ตำบลทับปริกและตำบลเขาคราม
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
19
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 24
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
400
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทรายคำ แปลงที่ 5 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
400
2555 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
100
2555 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง จ.ตาก แปลงที่ 6
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2555 โครงการปลูกฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพันดอนและป่าปะโค โดยบริษัท เฮสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด แปลงที่ 1 ปี พ.ศ. 2555
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน-ป่าปะโค
   ที่ตั้ง : ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
30
2555 ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 จังหวัดเพชรบุรี /หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : สงวนเเห่งชาติป่ายางนำ้กลัดเหนือ-ใต้
   ที่ตั้ง : ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
85
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา แปลงที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
200
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ตรวจยึด จังหวัดราชบุรี(แปลงฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ตรวจยึด จังหวัดราชบุรี)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
79
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึกแปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
500
2555 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
2
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลง 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
300
2555 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง แปลงที่ 52
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า
   ที่ตั้ง : ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เสริม แปลงที่ 4 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริม
   ที่ตั้ง : ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
400
2555 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
2
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
400
2555 โครงการน้อมเกล้า 84 พรรษาฯ จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : โครงการน้อมเกล้า 84 พรรษาฯ จังหวัดกำแพงเพชร
   ที่ตั้ง : ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
3
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
400
2555 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84พรรษาฯ จ.กระบี่
   พื้นที่ : ป่าชุมชนบ้านนาหลวง
   ที่ตั้ง : ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
3
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 1 (ปี 2555) ด้วยเงินนอกงบประมาณ รหัส 927
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
230
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว แปลงที่ ุ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2555 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
100
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา แปลงที่ 12 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
150
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา แปลงที่ 14 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
150
2555 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด แปลงที่ 12
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด
   ที่ตั้ง : ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
400
2555 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลพระชนพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 จังหวัดเพชรบุรี /หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : สงวนเเห่งชาติป่ายางนำ้กลัดเหนือ-ใต้
   ที่ตั้ง : ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
20
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 9 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 25
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
400
2555 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาง-แม่อาง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง-แม่อาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
400
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา แปลงที่ 11
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
200
2555 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ป่าโคกสูง-บ้านดง (บริษัทเฮลท์)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ขอนแก่น
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแ่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
-
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว แปลงที่ 6
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
-
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
400
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าลดภาวะโลกร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชลบุรี
   พื้นที่ : ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
70
2555 โครงการ "การประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
   พื้นที่ : ป่าสวงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว
   ที่ตั้ง : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
60
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 26
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
400
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
400
2555 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.พะเยา
2
2555 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าภูแลนคาดิ้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
200
 
รวม
20,815
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :