หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 155 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2556 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ แม่กลองและป่าอุ้มผาง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
1,600
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าแม่เมาะ แปลง 2)ที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาดที่ 18 จังหวัดอุตรดิตถ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด
   ที่ตั้ง : ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
-
2556 สวนป่าประดาง-วังก์เจ้า
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
400
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
800
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 11
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 11
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 15
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 15
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 18
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 18
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 24
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 24
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2556 ปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองวังเจ้า - คลองสวนหมาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
500
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตร 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2484 (บ้านนาโพธิ์)) จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
   ที่ตั้ง : ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
200
2556 ป่าแม่งาวฝั่งขวา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
3,000
2556 ลพบุรีแปลง ที่1
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.นิยมชัย,บ้านใหม่สามัคคี อ.สระโบสถ์,ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
2,500
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 7
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
400
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 7
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สุโขทัย
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ 8 จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ที่ 4 จังหวัดอุตรดิตถ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 8
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 8
   ที่ตั้ง : ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
900
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ละเมา ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ละเมา ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
600
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 6
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สุโขทัย
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ที่ 1 จังหวัดอุดรธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปาชม ที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
250
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 6
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
400
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 12
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 12
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
200
2556 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอเมือง จังหวัดตาก ปลูกปี พ.ศ. 2553
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
32
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ที่ 1 จังหวัดอุดรธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ่ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม ที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 6
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 22
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 22
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 26
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 26
   ที่ตั้ง : ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำบางนราแปลงที่2ที่1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำบางนราแปลงที่2
   ที่ตั้ง : ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
500
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
800
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา ที่ 16 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา ที่ 19 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา ที่ 1 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
1,100
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
950
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอดที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแม่สอดที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 10
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 10
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 8
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 8
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
900
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 10
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 10
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
-
2556 หน่วยพื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่นที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 13
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 13
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
850
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง ที่ 2 (นครราชสีมา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 10
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 10
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 12
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 12
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 13
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 13
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาดที่ 17
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาดที่ 17
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
-
2556 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 8
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง ที่ 8
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา ที่ 13 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 9
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 9
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
700
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตำบลผาบิ้ง ที่ 2 จังหวัดเลย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า ที่ 17 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา ที่ 2 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
600
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาที่ 5
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาที่ 6
   ที่ตั้ง : ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 8
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 8
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาที่ 9
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาที่ 9
   ที่ตั้ง : ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
250
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาที่ 10
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาที่ 10
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าหนองเต็งและป่าจักราช
   ที่ตั้ง : ต.เฉลิมพระเกียรติ อ.จักราช จ.นครราชสีมา
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ และป่าควนกำแพง ที่ 1 จังหวัดสงขลา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าึควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 7
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1,800
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 19
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 19
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 11
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 11
   ที่ตั้ง : ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา ที่ 18 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่ ที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
400
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 12
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 12
   ที่ตั้ง : ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
900
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 5(1)
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 5(1)
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สุโขทัย
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ต.ผาบิ้ง ที่ 2 จังหวัดเลย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
500
2556 แปลงปลูแห่วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
10
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม ที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ, จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าแม่เมาะ แปลง 2)ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484
   ที่ตั้ง : ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
200
2556 ป่าแม่งาวฝั่งขวา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
3,000
2556 โครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี มหกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก จังหวัดสงขลา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา
50
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง ที่ 6 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าโคกสูง
   ที่ตั้ง : ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
200
2556 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า ที่ 34 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า
   ที่ตั้ง : ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ที่ 3 จังหวัดอุตรดิตถ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
200
2556 โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางตอนขุน
   ที่ตั้ง : ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา ที่ 9 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา ที่ 12 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา ที่ 14 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา ที่ 15 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าแม่เมาะแปลง 2)ที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
200
2556 หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.12(ขุนวัง)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง2
   ที่ตั้ง : ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนางและป่าเขาสอยดาวที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้าที่ 32 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า
   ที่ตั้ง : ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวังแปลงที่หนึ่ง ที่ 13 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา ที่ 4 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา ที่ 17 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา ที่ 10 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าแม่เมาะแปลง 2)ที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
250
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
700
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดงที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
700
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดงที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
300
2556 สวนป่าแม่สลิด
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิด
   ที่ตั้ง : ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
374
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
400
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น ที่ 6
   ที่ตั้ง : ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 8
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 8
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 9
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 9
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 14
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 14
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 16
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 16
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1,850
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาดที่ 21
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาดที่ 21
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 25
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 25
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1,250
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 27
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 27
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยางที่ 10
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยางที่ 10
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
350
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 7
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 9
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 9
   ที่ตั้ง : ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
400
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
250
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 5(2)
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 5(2)
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สุโขทัย
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม ที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ, จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 11
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 11
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
400
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
400
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
550
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
800
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาดที่ 20
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาดที่ 20
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 23
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 23
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 6
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง ที่ 6
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง ที่ 7
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยางที่ 9
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยางที่ 9
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
100
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงพญาเย็นที่ 2 จ.นครราชสีมา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยเเม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
200
 
รวม
56,266
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :