หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 103 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 10 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าป่าแม่ระมาด ที่ 26
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่หนึ่ง ที่ 29 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย ที่ 4 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
400
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด ที่ 18 จังหวัดอุตรดิตถ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
400
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่สาม ที่ 1 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง3
   ที่ตั้ง : ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
400
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกี๋ยงพาและป่าน้ำไคร้ ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกี่๋ยงพาและป่าน้ำไคร้
   ที่ตั้ง : ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
400
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว
   ที่ตั้ง : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
200
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 2 จ.น่า่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าห้วยแม่ขะนิง ที่ 3 จ.แพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 4/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่สอง ที่ 1 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลง2
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
400
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย ที่ 2 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
400
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า ที่ 32 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า
   ที่ตั้ง : ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 14
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 14 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10ที่ 3 จังหวัดชัยภูมิ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
280
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่หนึ่ง ที่ 13 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋าและป่าแม่มาย ที่ 25 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋าและป่าแม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
300
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 14
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2557 แม่คำมีที่ 18
   พื้นที่ : แม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่คำมี ที่ 5/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่สอง ที่ 5 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง2
   ที่ตั้ง : ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
300
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย ที่ 1 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
400
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 12
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกี๋ยงพาและป่าน้ำไคร้ ที่ 3 จังหวัดอุตรดิตถ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกี่๋ยงพาและป่าน้ำไคร้
   ที่ตั้ง : ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
400
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย ที่ 5 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
400
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ 1 จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ : ป่าเขาพระยาเดินธง
   ที่ตั้ง : ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
260
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
200
2557 ป่าแม่คำมี ที่ 7/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : แม่คำมี ที่ 7
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2557 ป่าแม่คำมี ที่ 21/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี ที่ 21
   ที่ตั้ง : ต.ร้องกวาง,ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 4/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 10/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 10
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 14/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 14
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า ที่ 31 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า
   ที่ตั้ง : ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
400
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าเขาสวอง) ที่ 2 จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ : ป่าเขาสวอง
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ แม่ระมาด ที่ 24
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ แม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 11
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2557 ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 11/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 11
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 1/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 13/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 13
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่สาม ที่ 2 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง3
   ที่ตั้ง : ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
400
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่สอง ที่ 2 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลง2
   ที่ตั้ง : ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
300
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าเขาสวอง) ที่ 1 จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ : ป่าเขาสวอง
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
300
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 13
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 11
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง ที่ 2 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง
   ที่ตั้ง : ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง ที่ 1 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง
   ที่ตั้ง : ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
200
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 3 จ.น่า่น
   พื้นที่ : ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด
   ที่ตั้ง : ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกไม้เรือ ที่ 1 จังหวัดนราธิวาส
   พื้นที่ : ป่าโคกไม้เรือ
   ที่ตั้ง : ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าห้วยแม่ขะนิง ที่ 1 จ.แพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าห้วยแม่ขะนิง ที่ 2 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดงที่ 5 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   ที่ตั้ง : ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
400
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 6 จ.น่าน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 3 จ.น่าน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
300
2557 ป่าแม่คำมี ที่ 20/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี ที่ 20
   ที่ตั้ง : ต.ร้องกวาง,ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 4 จ.น่า่น
   พื้นที่ : ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด
   ที่ตั้ง : ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 6 จ.น่า่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 8 จ.น่าน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
300
2557 ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 9/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 9
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่คำมี ที่ 12/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี ที่ 12
   ที่ตั้ง : ต.ร้องกวาง,ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 7/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 7
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 15/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 15
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 17/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 17
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 18/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 18
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 19/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 19
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่สอง ที่ 6/เิงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี 57
   พื้นที่ : ป่าแม่สอง ที่ 6
   ที่ตั้ง : ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่สอง ที่ 5/เิงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี 57
   พื้นที่ : ป่าแม่สอง ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 20/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 20
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
400
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าห้วยแม่ขะนิง ที่ 3 จ.แพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ 4 จ.น่า่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
200
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ 1 จ.น่า่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 5 จ.น่า่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ 6 จ.น่า่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
400
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 1 จ.น่าน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่สาครฝั่งขวา ที่ 3 จ.น่าน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
300
2557 ป่าแม่คำมี ที่ 19/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี ที่ 19
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 12/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 12
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 16/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 16
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง ที่ 5/เงินนอกงบประมาณปลูกป่า ปี 57
   พื้นที่ : ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.- อ.ลอง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 10/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 10
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 21/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 21
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ 7 จ.น่า่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่สาครฝั่งขวา ที่ 2 จ.น่าน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 7 จ.น่าน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด ที่ 15 จังหวัดอุตรดิตถ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
200
2557 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ. 1 (ท่าเสา)ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
   พื้นที่ : ป่าที่ กจ.1 (ท่าเสา)
   ที่ตั้ง : ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
6
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ
   ที่ตั้ง : ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
95
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและจักราชที่1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช
   ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้
   ที่ตั้ง : ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
200
2557 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ. 1 (ท่าเสา)ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
   พื้นที่ : ป่าที่ กจ.1 (ท่าเสา)
   ที่ตั้ง : ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
31
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ที่ 2 จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ : ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี
   ที่ตั้ง : ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
200
2557 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ. 1 (ท่าเสา)ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
   พื้นที่ : ป่าที่ กจ.1 (ท่าเสา)
   ที่ตั้ง : ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
21
 
รวม
28,293
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :