หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 25 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2544 หน่วยปลูกป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ 7 (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
19
2553 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553 อำเภอมวกเหล็ก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์ ลำทองหลาง ลำพญากลาง
   ที่ตั้ง : ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
84
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองย่างเสือ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
   ที่ตั้ง : ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
300
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2554 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
1
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองย่างเสือ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองย่างเสือ
   ที่ตั้ง : ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
300
2546 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์-ป่าลำทองหลาง-ลำพญากลาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์-ป่าลำทองหลาง-ลำพญากลาง
   ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
50
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสระบุรี
   พื้นที่ : วัดป่าดำรงธรรม
   ที่ตั้ง : ต.หน้าพระลาน อ.หน้าพระลาน จ.สระบุรี
4
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง แปลง ที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์ ลำทองหลาง ลำพญากลาง
   ที่ตั้ง : ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองย่างเสือ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองย่างเสือ
   ที่ตั้ง : ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
300
2546 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์- ลำทองหลาง-ลำพญากลาง(วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 46)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สระบุรี
-
2544 หน่วยปลูกป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ 1 (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
49
2552 โครงการอุทยานการศึกษาฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมพุแคเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
475
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเขาแย้-เขาผักหวาน แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าเขาแย้-เขาผักหวาน
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
1,685
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอินทยา (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอินทยา
   ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
300
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองย่างเสือ(เงินนอกงบประมาณ ปี 51)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลางและป่าลำพญากลาง แปลงที่ 2 (ปี 2553) จังหวัดสระบุรี
   พื้นที่ : ป่าส่งวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง
   ที่ตั้ง : ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าหนองย่างเสือ
   พื้นที่ : บ้านปางหัวช้าง
   ที่ตั้ง : ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
150
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี)
   พื้นที่ : ป่าบ้านหนองจอก
   ที่ตั้ง : ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
300
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าลำสมพุง แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
350
2546 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเขาแย้-เขาผักหวาน แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
1,550
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดสระบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงางวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์-ลำทองหลาง-ลำพญากล
   ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง ป่าลำพระยากลาง
   ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน แปลงที่ 2 จังหวัดสระบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์-ลำทองหลางและป่าลำพญากลาง
   ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
300
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดสระบุรี แปลง 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลางและป่าลำพญากลาง
   ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดสระบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
200
 
รวม
7,817
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :