หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 30 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น ที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
120
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุกที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุกที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุกที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
200
2548 หน่วยปลูกป่าสาธิตป่าบุณฑริก(7-10)(เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบุณฑริกที่ 1)
   พื้นที่ : เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยยอดมน-บุณฑริก
   ที่ตั้ง : ต.โนนก่อ ห้วยข่า โพนงาม อ.สิรินธร บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
1,350
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
   ที่ตั้ง : ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
2
2551 หน่วยปลูกป่าสาธิต (ป่าบุณฑริก)(2-6) (เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบุณฑริกที่ 1)
   พื้นที่ : พื้นที่อนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตวืป่าห้วยยอดมน-บุณฑริก
   ที่ตั้ง : ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
200
2550 ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 6 (ยโสธร) จ. อุบลฯ(รวมแปลงกับหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยยอดมนที่ 1)
   พื้นที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยยอดมน บุณฑริก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
200
2549 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยยอดมน
   พื้นที่ : พื้นที่อนุรักษ์เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยยอดมนบุณฑริก
   ที่ตั้ง : ต.โนนก่อ, ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
300
2551 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น ที่ 1จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าบุณฑริกที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกปี 2558
   พื้นที่ : สงวนแห่งชาติป่าบุณฑริก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
200
2556 หน่วยพื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่นที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น ที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดอุบลราชธานี(เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบุณฑริกที่ 2)
   พื้นที่ : ป่าบุณฑริก
   ที่ตั้ง : ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
300
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญาป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
120
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น ที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยางและห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
120
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น ที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
120
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น ที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
120
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
120
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
300
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถุกบุกรุก) ที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
300
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถุกบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
300
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหลังภู ที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าหลังภู
   ที่ตั้ง : ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
300
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น ที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่นที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่นที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่นที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี (ปลูกปี 2559)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
300
 
รวม
7,672
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :