หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 52 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 8 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าโคกหลวง
   ที่ตั้ง : ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง แปลงที่ 5 (ปี2553)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2548 สวนป่าภูระงำ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
700
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูระงำ แปลงที่ 1 (ปี2553)
   พื้นที่ : ป่าภูระงำ
   ที่ตั้ง : ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
300
2549 สวนป่าโสกแต้
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1,400
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 4 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าโคกหลวง
   ที่ตั้ง : ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าห้วยเสียว
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ขอนแก่น
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าโคกสูงบ้านดง ปี 2552 แปลงที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
350
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดขอนแก่น แปลงที่3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง(ปี2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง
   ที่ตั้ง : ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 7 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าโคกหลวง
   ที่ตั้ง : ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 6 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าโคกหลวง
   ที่ตั้ง : ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
4
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 9 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าโคกหลวง
   ที่ตั้ง : ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 10 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าโคกหลวง
   ที่ตั้ง : ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง-บ้านดง ปี 2555 แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูง-บ้านดง
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าโคกหลวง
   ที่ตั้ง : ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าโคกหลวง
   ที่ตั้ง : ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามมติครม.ป่าโคกสูง-บ้านดง (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าตามมติครม.ป่าโคกสูง-บ้านดง
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน ปี 2552
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเวียง ปี 2552
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
350
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
300
2548 สวนป่าสาวะถี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
100
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ขอนแก่น
300
2553 โครงการปลูกป่าเพื่อการวิจัย จังหวัดขอนแก่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
15
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าโคกสูง-บ้านดง
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
300
2547 สวนป่าดงลาน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
100
2553 แปลงปลูกป่าวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553 อำเภอมัญจาคีรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
50
2553 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ป่าโคกสูง-บ้านดง
   พื้นที่ : ป่าโคกสูง-บ้านดง
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
464
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง แปลงที่ 3 (ปี2553)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2554 แปลงปลูกป่าวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2554 อำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
10
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูงบ้านดง ปี 2552 แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
300
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง
   ที่ตั้ง : ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
400
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดขอนแก่น แปลงที่6
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง แปลงที่3 ปี 2552 แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง แปลง3 ปี 2552 แปลง2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2552 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าภูระงำ
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ขอนแก่น
300
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1
2551 โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตอนุรักษ์ป่าดงมูล
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูระงำ แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าภูระงำ
   ที่ตั้ง : ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกสูง - บ้านดง จังกวัดขอนแก่น
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯ ป่าดงลาน
   ที่ตั้ง : ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าเขาสวนกวาง
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าโคกสูง บ้านดง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าโคกสูง-บ้านดง
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
200
2555 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ป่าโคกสูง-บ้านดง (บริษัทเฮลท์)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ขอนแก่น
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าโคกหลวง
   ที่ตั้ง : ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง แปลงที่ 11 (ปี2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง
   ที่ตั้ง : ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าโคกหลวง
   ที่ตั้ง : ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
300
2547 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา กึ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง
   ที่ตั้ง : ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
366
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช2484 (ป่าโคกสูง-บ้านดง) ที่ 1จังหวัดขอนแก่น
   พื้นที่ : ป่าไม้ตามมติ ครม. ป่าโคกสูง บ้านดง
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
84
 
รวม
14,544
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :