หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 17 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดอุดรธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอนและป่าปะโค
   ที่ตั้ง : ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
200
2555 โครงการปลูกฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพันดอนและป่าปะโค โดยบริษัท เฮสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด แปลงที่ 1 ปี พ.ศ. 2555
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน-ป่าปะโค
   ที่ตั้ง : ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
30
2551 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
30
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ที่ 1 จังหวัดอุดรธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ที่ 1 จังหวัดอุดรธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
200
2551 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
   พื้นที่ : ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า ป่าหนองหญ้าไซย
   ที่ตั้ง : ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
48
2546 หน่วยปลูกป่าสาธิต (ป่าพันดอน-ปะโค)ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าพันดอนและป่าปะโค
   ที่ตั้ง : ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
600
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดอุดรธานี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : โรงเรียนอุดรพัฒนาการ บ.หนองตูม ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
   ที่ตั้ง : ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
3
2535 หน่วยปลูกป่าสาธิต (ป่าทม-ป่าข่า) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าทม-ป่าข่า
   ที่ตั้ง : ต.ทมนางาม,ท่าลี่,ห้วยยาง อ.โนนสะอาด,กุมภวาปี,กระนวน จ.อุดรธานี
450
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดอุดรธานี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : วัดเมตตากิตติคุณ (อัตตมโน)
   ที่ตั้ง : ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
3
2549 หน่วยปลูกป่าสาธิตที่ 2 (อุดรธานี)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน-ปะโค
   ที่ตั้ง : ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง - น้ำโสม แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่านายูง - น้ำโสม
   ที่ตั้ง : ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง - น้ำโสม แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง-น้ำโสม
   ที่ตั้ง : ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง-น้ำโสม แปลงที่ 3 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่านายูง-น้ำโสม
   ที่ตั้ง : ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง-น้ำโสม แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่านายูง-น้ำโสม
   ที่ตั้ง : ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง-น้ำโสม แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่านายูง-น้ำโสม
   ที่ตั้ง : ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
300
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดอุดรธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง-น้ำโสม
   ที่ตั้ง : ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
200
 
รวม
3,664
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :