หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 39 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2552 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อาว แปลง 7
   พื้นที่ : แม่อาว
   ที่ตั้ง : ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
100
2551 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อาว แปลง 5
   พื้นที่ : แม่อาว
   ที่ตั้ง : ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
50
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ : บ้านโฮ่ง
   ที่ตั้ง : ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
13
2543 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
55
2543 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
21
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
293
2551 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อาว แปลง 12
   พื้นที่ : แม่อาว
   ที่ตั้ง : ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
100
2551 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อาว แปลง 11
   พื้นที่ : แม่อาว
   ที่ตั้ง : ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
200
2554 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อาว แปลง 8
   พื้นที่ : แม่อาว
   ที่ตั้ง : ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
100
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน-แม่แนต
   พื้นที่ : แม่ตืน-แม่แนต
   ที่ตั้ง : ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
200
2548 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อาว แปลง 9
   พื้นที่ : บ้านโฮ่ง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
40
2543 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
8
2543 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
35
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.เมือง จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
132
2549 โครงการฟื้นฟูป่าเฉลิมพระเกียรติฯครบ 60 ปี แปลงที่ 2 จ.ลำพูน
   พื้นที่ : บ้านโฮ่ง
   ที่ตั้ง : ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
500
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ : ป่าบ้านโฮ่ง
   ที่ตั้ง : ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
1
2552 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อาว แปลง 6
   พื้นที่ : แม่อาว
   ที่ตั้ง : ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
60
2544 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอบ้านโฮ่ง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
40
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ที่ 6 จ.ลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้
   ที่ตั้ง : ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ที่ 5 จ.ลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้
   ที่ตั้ง : ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ที่ 4 จ.ลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้
   ที่ตั้ง : ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ที่ 3 จ.ลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้
   ที่ตั้ง : ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ที่ 1 จ.ลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้
   ที่ตั้ง : ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ที่ 2 จ.ลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้
   ที่ตั้ง : ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโฮ่ง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : บ้านโฮ่ง
   ที่ตั้ง : ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโฮ่ง แปลง 1
   พื้นที่ : บ้านโฮ่ง
   ที่ตั้ง : ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
500
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโฮ่ง แปลงที่ 2 จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโฮ่ง
   ที่ตั้ง : ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
200
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดลำพูน แปลงที่ 1
   พื้นที่ : แม่ตืน-แม่แนต
   ที่ตั้ง : ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
300
2551 โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติปาแม่อาว
   ที่ตั้ง : ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
100
2551 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้ ที่ 4 จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้
   ที่ตั้ง : ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้ ที่ 2 จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้
   ที่ตั้ง : ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้ ที่ 1 จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้
   ที่ตั้ง : ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้ ที่ 5 จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้
   ที่ตั้ง : ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้ ที่ 3 จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้
   ที่ตั้ง : ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้ ที่ 6 จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้
   ที่ตั้ง : ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ที่ 2 จ.ลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้
   ที่ตั้ง : ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ที่ 1 จ.ลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้
   ที่ตั้ง : ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
150
 
รวม
7,448
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :