หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 314 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดแพร่ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
650
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดแพร่ แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต. อ.วังชิ้น จ.แพร่
650
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แคม แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แคม
   ที่ตั้ง : ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
300
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 16
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ แม่คำปอง แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : แม่คำปอง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ แม่คำปอง แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : แม่คำปอง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง-แม่ปอง แปลงที่ 1 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาตป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง-แม่ปอง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 15
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
200
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 28
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
400
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่จั๊วะ-แม่มาน
   ที่ตั้ง : ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก แปลงที่ 1 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาน-ป่าแม่กลาง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
300
2549 สวนป่าแม่แฮด
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แฮด
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
2,150
2549 สวนป่าแม่จ๊วะ-แม่มาน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จ๊วะ-แม่มาน
   ที่ตั้ง : ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1,200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 12
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 25
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.ป่าสัก อ.เถิน จ.แพร่
200
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่ก๋อนและแม่สาย แปลงที่ 12)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2553 โครงการบริหารจัดการป่าไผ่อย่างยั่งยืนฯ จังหวัดแพร่ แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
100
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาน-แม่กลาง ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาน-แม่กลาง
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
300
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 15
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันออก แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมตะวันออก แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2544 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี (ปลูกป่าประชาอาสา) จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
6
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง ระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 2 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง ระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 7 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
650
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง (ปี 2552) แปลงที่ 2 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
350
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก ปี 2554 แปลงที่ 2 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 27
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
400
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก ปี 2552 แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2552 สวนป่าแม่ต้า
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1,950
2553 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.ลอง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเตาปูน
   ที่ตั้ง : ต.เตาปูน, ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
150
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จ.แพร่ (สำนักบริหารฯ ที่ 13 เดิม)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันตก ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแมต บ้านถิ่น ท่าข้าม ทุ่งแค้ว ห้วยหม้าย สะเอียบ เวียงต้า วังชิ้น อ.เมืองแพร่ หนองม่วงไข่ สอง ลอง วังชิ้น จ.แพร่
494
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแท่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2554 โครงการบริหารจัดการป่าไผ่อย่างยั่งยืนฯ จังหวัดแพร่ แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง
   ที่ตั้ง : ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
100
2553 โครงการบริหารจัดการป่าไผ่อย่างยั่งยืนฯ จังหวัดแพร่ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แคม
   ที่ตั้ง : ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
150
2548 สวนป่าแม่พวก-เด่นชัย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1,500
2545 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
6
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง-แม่คำปอง จังหวัดพร่
   พื้นที่ : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดแพร่ แปลงที่ 11
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดแพร่ แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำปอง แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำปอง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันออก แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง ปี 2554 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สรอย (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อน-แม่สาย(ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 14
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2544 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่ยาง อ.ร้องกวาง แปลงที่ 14)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
150
2548 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จ๊วะ-แม่มาน แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จ๊วะ-แม่มาน
   ที่ตั้ง : ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จ๊วะ-แม่มาน แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จ๊วะ-แม่มาน
   ที่ตั้ง : ต. อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2549 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
650
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง ปี 2552 แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
350
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการบริหารจัดการป่าไผ่อย่างยั่งยืนฯ จังหวัดแพร่ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
150
2553 โครงการบริหารจัดการป่าไผ่อย่างยั่งยืนฯ จังหวัดแพร่ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
150
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก ปี 2552 แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดแพร่ แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดแพร่ แปลงที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จ๊วะ-แม่มาน แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จ๊วะ-แม่มาน
   ที่ตั้ง : ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2545 โครงการประชาอาสาอำเภอสอง จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เตาปูน, ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
150
2544 สวนป่าโครงการแม่ยมตำวันออก จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
745
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 20
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี่
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2553 โครงการบริหารจัดการป่าไผ่อย่างยั่งยืนฯ จังหวัดแพร่ แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง
   ที่ตั้ง : ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
100
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก ปี 2552 แปลงที่่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่พวก ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 22
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง ระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 4 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
2548 สวนป่าแม่พวก-เด่นชัย จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1,200
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 30
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแดล้อมจากอุทกภัยป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 1 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากอุทกภัย ป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 3 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 12
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2549 โครงการปรับปรุงฯ ป่าแม่ต้าฝั่งขวาตอนใต้ จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่ชาติป่าแม่ต้าฝั่งขวาตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
1,350
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.เด่นชัย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
648
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.วังชิ้น
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
72
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 16
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 17
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 23
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 24
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่ยมตะวันตก แปลงที่ 11)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันตก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
700
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
400
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 แปลง 7 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.แม่พวก จ.แพร่
300
2553 สวนป่าโครงการแม่ยมตะวันออก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
1,745
2548 สวนป่าแม่แปง-นาพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
1,900
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 11
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 19
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 21
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 23
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 29
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 22
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 19
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อน-แม่สาย ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดแพร่ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดแพร่ แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดแพร่ แปลงที่ 15
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่ต้าฝั่งขวาตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันตก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติแม่เติ๊ก-แม่ถาง-แม่คำปอง
   ที่ตั้ง : ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอง ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง
   ที่ตั้ง : ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
350
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดแพร่ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดแพร่ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดแพร่ แปลงที่ 14
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดแพร่ แปลงที่ 16
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่สอง
   ที่ตั้ง : ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 11
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง
   ที่ตั้ง : ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี แปลงที่ 3 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันออก แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง ปี 2553 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 12
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 14
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 18
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง-แม่ปอง แปลงที่ 2 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก ปี 2552 แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก ปี 2552 แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันออก ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกระบบ ปี 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง-แม่คำปอง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดแพร่ แปลงที่ 12
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2552 โึครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนปี 2554 แปลง 8 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 15
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 20
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก ปี 2552 แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
350
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดแพร่ แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
650
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป่น ที่ 2 จ.แพร
   พื้นที่ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
250
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่พวก ที่ 5 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่แคม ที่ 3 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่แคม
   ที่ตั้ง : ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
200
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 22 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ฟื้นฟูสภาพป่า แม่คำมีที่4 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่เติ๊ก แม่ถางและแม่กำปอง ที่ 2 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่เติ๊ก แม่ถางและแม่กำปอง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่แคม ที่ 5 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่แคม
   ที่ตั้ง : ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป่น ที่ 4 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
250
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 2 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากอุทกภัยป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 1 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 2 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันออก แปลงที่ 3 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2558 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออกที่ 22 จ.แพร่
   พื้นที่ : แม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 21
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
400
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ฝั่งยมตะวันตก ที่ 5 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันตก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่แคม ที่ 6 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่แคม
   ที่ตั้ง : ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมตะวันตก ที่ 8 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันตก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่แคม ที่ 7 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่แคม
   ที่ตั้ง : ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
300
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากอุทกภัย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จั๊วะ-แม่มาน แปลงที่ 3 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จั๊วะ-แม่มาน
   ที่ตั้ง : ต. อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 11
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
200
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 24
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
400
2553 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่ก๋อน-แม่สาย อำเภอสูงเม่น แปลงที่ 13)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.สูงเม่น จ.แพร่
100
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป่น ที่ 6 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
250
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป่น ที่ 5 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
250
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 27 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่แคม ที่ 9 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่แคม
   ที่ตั้ง : ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
200
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 26 แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 20 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
100
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่แคม ที่ 5 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่แคม
   ที่ตั้ง : ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
200
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่แคม ที่ 4 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่แคม
   ที่ตั้ง : ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่แคม ที่ 8 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่แคม
   ที่ตั้ง : ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่เติ๊ก แม่ถางและแม่กำปอง ที่ 12 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่เติ๊ก แม่ถางและแม่กำปอง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่
200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากอุทกภัยป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 3 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากอุทกภัยป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 5 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 4/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่ยาง แปลงที่ 14)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง
   ที่ตั้ง : ต. อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปง-แม่ลอง จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปง-แม่ลอง
   ที่ตั้ง : ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
200
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
648
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง แปลงที่ 14 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.- อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดแพร่ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯ ป่าแม่ลานและแม่กาง
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม ตะวันตก จ.แพร่
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง ระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 3 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 4 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
700
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบบรเทาอุทกภัยระยะกลาง ระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 6 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
650
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
72
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำปอง แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำปอง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่พวก อ.เด่นชัย แปลงที่ 15)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก ปี 2552 แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2557 แม่คำมีที่ 18
   พื้นที่ : แม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง ปี 2552 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
350
2557 ป่าแม่คำมี ที่ 5/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2554 โครงการน้อมเกล้า 84 พรรษาฯ จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
4
2559 หน่วยฟื้นฟูฯป่าแม่ยมตะวันออกที่21 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่คำมีที่ 7 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่คำมี ที่4
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี ที่4
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมีที่ 4 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
150
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 10
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 10
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น ป่าแม่ยมตะวันตก อำเภอสอง แปลงที่ 11 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง ระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 1 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากอุทกภัยป่าแม่จั๊วะ-แม่มาน แปลงที่ 2 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง และระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 5 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
650
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง (ปี 2552) จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลานและแม่กลางปี 2552 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 14จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมีที่ 13 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่คำมี ที่ 7/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : แม่คำมี ที่ 7
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2557 ป่าแม่คำมี ที่ 21/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี ที่ 21
   ที่ตั้ง : ต.ร้องกวาง,ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 4/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 10/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 10
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 14/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 14
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2551 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ปลูกป่า และอนุรักษ์ดินและน้ำ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 11/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 11
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 1/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 13/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 13
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก ปี 2554 แปลงที่ 3 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออกที่ 22 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่คำมี ที่ 18
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี ที่ 18
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่พวก ที่ 15
   พื้นที่ : ป่าแม่พวก ที่ 15
   ที่ตั้ง : ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 25
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
400
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมีที่ 19 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่คำมี ที่7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออกที่ 23 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมีที่ 22 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว แปลง9 350 ไร จ.แพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
350
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 16จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 25จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 5จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 24จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 15จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 7 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูฯป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 26
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 26
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 20 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
170
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่่คำมีที่ 20 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่พวก ที่ 17
   พื้นที่ : ป่าแม่พวก ที่ 17
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2553 โครงการรักน้ำรักป่า ถวายแม่ของแผ่นดิน แปลงที่ 5 จ.แพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2557 ป่าแม่คำมี ที่ 20/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี ที่ 20
   ที่ตั้ง : ต.ร้องกวาง,ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 23 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 14
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 9/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถางและป่าแม่กำปอง ที่ 9
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่คำมี ที่ 12/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี ที่ 12
   ที่ตั้ง : ต.ร้องกวาง,ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 7/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 7
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 15/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 15
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 17/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 17
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 18/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 18
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 19/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 19
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่สอง ที่ 6/เิงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี 57
   พื้นที่ : ป่าแม่สอง ที่ 6
   ที่ตั้ง : ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่สอง ที่ 5/เิงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี 57
   พื้นที่ : ป่าแม่สอง ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 20/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 20
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
400
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 7 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่แคม ที่ 10 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่แคม
   ที่ตั้ง : ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
200
2544 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่นป่าแม่ยาง แปลงที่ 14 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
150
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่พวก อ.เด่นชัย แปลงที่ 15) จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2555 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 26
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
400
2549 สวนป่าแม่แฮด จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งแค้ว ห้วยหม้าย อ.หนองม่วงไข่ สอง จ.แพร่
500
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากอุทกภัยป่าแม่จั๊วะ-แม่มาน แปลงที่ 1 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าผึ้ง อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2557 ป่าแม่คำมี ที่ 19/เงินนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี ที่ 19
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 12/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 12
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 16/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 16
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง ที่ 5/เงินนอกงบประมาณปลูกป่า ปี 57
   พื้นที่ : ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.- อ.ลอง จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 10/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 10
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2557 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 21/เงิืนนอกงบประมาณปลูกป่าปี57
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 21
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 17
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 18
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
650
2554 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 16
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2558 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออกที่ 23 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น ที่ 4 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
200
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมตะวันตก ที่ 9 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม้ยมฝั่งตะวันตก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่คำมีที่ 7 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมตะวันตก ที่ 6 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันตก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมตะวันตก ที่ 3 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันตก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันตก ที่ 4 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันตก
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่เติ๊ก แม่ถางและแม่กำปอง ที่ 4 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่เติ๊ก แม่ถางและแม่กำปอง
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
200
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป่น ที่ 7 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
250
2551 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ปลูกป่าและอนุรักษ์ดินและน้ำ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2549 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่แคม ที่ 3 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่แคม
   ที่ตั้ง : ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ แม่คำมีที่13 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมตะวันตก ที่ 7 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันตก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป่น ที่ 3 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
250
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 20 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ที่ 10 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
 
รวม
100,860
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :