หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 134 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2552 กิจกรรมบำรุงสวนป่าปีที่ 2
   พื้นที่ : ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
   ที่ตั้ง : ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
300
2552 กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ 2
   พื้นที่ : ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
   ที่ตั้ง : ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำฝั่งตะวันออกตอนใต้ แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
   ที่ตั้ง : ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดน่าน แปลงที่ 8
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต. อ.นาหมื่น จ.น่าน
800
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต. อ.นาหมื่น จ.น่าน
650
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ปิงหลวง, เมืองลี่ อ.นาหมื่น จ.น่าน
750
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติห้วยแม่ขะนิง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติห้วยแม่ขะนิง
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต. อ.นาหมื่น จ.น่าน
750
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต. อ.นาหมื่น จ.น่าน
650
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ต้นน้ำลำธาร จังหวัดน่าน แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต. อ.นาหมื่น จ.น่าน
650
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูคาและป่าผาแดง
   พื้นที่ : ป่าภูคาและป่าผาแดง
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
-
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   พื้นที่ : ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่นำ้น่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.เมืองลี่ อ.นาหมื่น จ.น่าน
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดน่าน แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดน่าน แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
200
2544 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาแม่นำ้น่านตอนใต้ ปี 2552 แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน
350
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดน่าน แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.สถาน, นาทะนุง, บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดน่าน แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.บุรีใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดน่าน แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดน่าน แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดน่าน แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ฝายแก้ว ส้าน อ.ภูเพียง เวียงสา จ.น่าน
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด
   ที่ตั้ง : ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจแลพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดน่าน แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่้งชาติ ป่าแม่ขะนิง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
200
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 2 จ.น่า่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ 4 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ 2 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด
   ที่ตั้ง : ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
150
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน ที่ 6 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน
   ที่ตั้ง : ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ 4 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
200
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ แปลงที่ 13
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
500
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าห้วยแม่ขะนิง ที่ 3 จ.แพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าน้ำสาและป่าแม่สาครฝั้งซ้าย ที่ 3 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าน้ำสาและป่าแม่สาครฝั้งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 13 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด
   ที่ตั้ง : ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 15 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 13
   พื้นที่ : ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด
   ที่ตั้ง : ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 15
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
170
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ แปลงที่ 14
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
500
2555 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
100
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต. อ.นาหมื่น จ.น่าน
700
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ที่ 1 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฯป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ 12 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
150
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าแม่สาครฝั่งขวา ที่ 1 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าแม่สาครฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ที่ 10 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ 2 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
200
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ 2 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 14 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด
   ที่ตั้ง : ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 2 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด
   ที่ตั้ง : ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 13 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด
   ที่ตั้ง : ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
150
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน ที่ 2 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน
   ที่ตั้ง : ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ 7 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโก๋น อ.เวียงสา จ.น่าน
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยแม่ขะนิง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต. อ.นาหมื่น จ.น่าน
800
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
300
2553 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนฯป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
250
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
800
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต. อ.นาหมื่น จ.น่าน
750
2551 โครงการพัฒนาป่าไม้และสิ่งแวดล้อม บ้านสบปืน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าภูคาและป่าผาแดง
   ที่ตั้ง : ต. อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
350
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.น่าน แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
300
2551 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าภูคาและป่าผาแดง
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต. อ.นาหมื่น จ.น่าน
650
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติห้วยแม่ขะนิง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติห้วยแม่ขะนิง
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.น่าน แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
300
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.น่าน แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
300
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.น่าน แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
300
2547 โครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สาครฝั่งขวา จังหวัดน่าน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
200
2547 สวนป่าแม่สาคร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
1,000
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ที่ 6 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
300
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าน้ำหว้าและป่าห้วยสาลี่ ที่3
   พื้นที่ : ป่าน้ำหว้าและป่าห้วยสาลี่ ที่3
   ที่ตั้ง : ต.ส้านหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน
170
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่สาครฝั่งขวา ที่1จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สาครฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดงที่ 4 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 2จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
250
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่12
   พื้นที่ : ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่12
   ที่ตั้ง : ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
150
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 1จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
250
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสาลีกที่ 3 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสาลีก
   ที่ตั้ง : ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
150
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน ที่ 1 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน
   ที่ตั้ง : ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
150
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดงที่ 2 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
150
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ที่ 12 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
250
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
150
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 3 จ.น่า่น
   พื้นที่ : ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด
   ที่ตั้ง : ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าห้วยแม่ขะนิง ที่ 1 จ.แพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าห้วยแม่ขะนิง ที่ 2 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2559 หน่วยฟื้นฟูฯป่าห้วยแม่ขะนิง ที่1 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยแม่ขะนิง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
150
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่ที่ 1 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   ที่ตั้ง : ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
170
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน ที่ 3 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน
   ที่ตั้ง : ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
150
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่ที่ 2 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   ที่ตั้ง : ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
200
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน ที่ 4 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน
   ที่ตั้ง : ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
150
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ที่ 2 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน
10
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ที่ 2 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน
168
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดงที่ 11 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 3 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
300
2559 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าน้ำและป่าแม่สาครฝั่งซ้าย ที่2
   พื้นที่ : ป่าน้ำและป่าแม่สาครฝั่งซ้าย ที่2
   ที่ตั้ง : ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
170
2546 สวนป่าแม่สาลีก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก
   ที่ตั้ง : ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
1,200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดน่าน แปลงที่ 6
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
200
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดงที่ 5 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   ที่ตั้ง : ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
400
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 6 จ.น่าน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 3 จ.น่าน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
   ที่ตั้ง : ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดน่าน แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
200
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 4 จ.น่า่น
   พื้นที่ : ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด
   ที่ตั้ง : ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 6 จ.น่า่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 8 จ.น่าน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน ที่ 4 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน
   ที่ตั้ง : ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าห้วยแม่ขะนิง ที่ 3 จ.แพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ 4 จ.น่า่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
200
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ 1 จ.น่า่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 5 จ.น่า่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ 6 จ.น่า่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
400
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 1 จ.น่าน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่สาครฝั่งขวา ที่ 3 จ.น่าน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน ที่ 5 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน
   ที่ตั้ง : ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 12 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ที่9
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน
250
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่ ที่ 1 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   ที่ตั้ง : ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
200
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ที่ 3 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน
300
2559 ป่าแม่น้ำน่านตะวันออกตอนใต้ ที่ 10
   พื้นที่ : ป่าแม่น้ำน่านตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ 7 จ.น่า่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่สาครฝั่งขวา ที่ 2 จ.น่าน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2557 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 7 จ.น่าน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 11
   พื้นที่ : ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าน้ำสาและป่าแม่สาครฝั่งซ้ายจ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าสวงวนแห่งชาติ ป่าน้ำสาและป่าแม่สาครฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
500
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าแม่สาครฝั่งขวา ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแม่สาครฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   ที่ตั้ง : ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
150
2560 หน่วยฟื้นฟูฯป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ที่ 14 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
200
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่สาครฝั่งขวา ที่ 1 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สาคร
   ที่ตั้ง : ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ที่ 15 จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าสวงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
1,500
2560 หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ จ.น่าน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
1,000
 
รวม
43,158
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :