หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 98 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552. ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต. อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551. ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
500
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก - ป่าแม่กกฝั่งขวา แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก - ป่าแม่กกฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว แปลงที่ 2 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
1,000
2549 โครงการปลูกป่าเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยเหล่า แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนล่าง และป่าห้วยโป่งเหม็น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 5
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
250
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อยป่าแม่ปูนล่าง ป่าห้วยโป่งเหม็น
   ที่ตั้ง : ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก - ป่าแม่กกฝั่งขวา แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
500
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
500
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
300
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 8
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว แปลงที่ 5
   พื้นที่ : โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต. อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
200
2548 สวนป่ากิ่วทัพยั้ง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่จัน จ.เชียงราย
2,000
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 9
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 แปลงที่ 3 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนล่าง ป่าห้วยโป่งเหม็น
   ที่ตั้ง : ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
300
2555 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
100
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าดอยบ่อ
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่จัน จ.เชียงราย
300
2552 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2552 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
400
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าน้ำแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต. อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึกแปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
500
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 6
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2555 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
2
2555 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
2
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
400
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
1,200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
1,200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
1,200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
1,000
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว
   พื้นที่ : ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551. ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
500
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก - ป่าแม่กกฝั่งขวา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก - ป่าแม่กกฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก - ป่าแม่กกฝั่งขวา แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก - ป่าแม่กกฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
700
2552 กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2552
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
30
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว แปลงที่ ุ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวงและป่าห้วยโป่งเหม็น
   ที่ตั้ง : ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา ปี 2552
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โขงฝั่งขวาที่ 3จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โขงฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โขงฝั่งขวาที่ 4 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โขงฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
300
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
1,400
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอนที่ 1 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยนางนอน
   ที่ตั้ง : ต.ห้วนไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โขงฝั่งขวาที่ 5 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โขงฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย ที่ 4 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
250
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย ที่ 5 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
250
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โขงฝั่งขวาที่ 6 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โขงฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคียนและป่าขุนห้วยโป่ง ที่ 3 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคียนและป่าขุนห้วยโป่ง
   ที่ตั้ง : ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
300
2553 โครงการรักน้ำรักษ์ป่าถวายแม่ของแผ่นดิน แปลงที่ 1 จ.เชียงราย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
300
2550 โครงการปลูกป่าเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยเหล่าแปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
200
2550 โครงการปลุกป่าเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยเหล่าแปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก - ป่าแม่กกฝั่งขวา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก - ป่าแม่กกฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
700
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
-
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว แปลงที่ 5
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
-
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 7
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
-
2554 สวนป่ากิ่วทัพยั้ง จ.เชียงราย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
100
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยนางนอนที่ 2 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งขวา ที่ 2 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
150
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคียนและป่าขุนห้วยโป่ง ที่ 1 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคียนและป่าขุนห้วยโป่ง
   ที่ตั้ง : ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคียนและป่าขุนห้วยโป่ง ที่ 2 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคียนและป่าขุนห้วยโป่ง
   ที่ตั้ง : ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายที่ 1 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
150
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายที่ 2 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
150
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
1,200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแ่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
-
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว แปลงที่ 6
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
-
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
500
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าดอยบ่อ
   ที่ตั้ง : ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายที่ 3 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
150
2551 แปลงปลูกป่าประชาอาสา อำเภอเมืองเชียงราย (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2551)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
-
2550 โครงการปลูกป่าเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยเหล่าแปลงที่ 2
   พื้นที่ : โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
800
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
500
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแม่แก้วและป่าแม่อิงฝั่งซ้าย (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
-
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวงและป่าห้วยโป่งเหม็น
   ที่ตั้ง : ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
200
2553 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553 อำเภอแม่ลาว
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
15
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวาที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
-
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อ ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อ
   ที่ตั้ง : ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวาที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อ ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อ
   ที่ตั้ง : ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยนางนอนที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยนางนอน
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้ายที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยนางนอนที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยนางนอน
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้ายที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โขงฝั่งขวา ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โขงฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
300
 
รวม
32,399
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :