หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 28 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนางและป่าเขาสอยดาวที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน
   ที่ตั้ง : ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ : หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสวยแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน
   ที่ตั้ง : ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
500
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโลมนางและป่าเขาสอยดาวที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโลมนางและป่าเขาสอยดาว
   ที่ตั้ง : ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก)ที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่ง
   ที่ตั้ง : ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอกป่าเขาโลมนางและป่าเขาสอยดาวที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่ชาติป่าเขาคอกป่าเขาโลมนางและป่าเขาสอยดาว
   ที่ตั้ง : ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
160
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน ที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่ชาติ
   ที่ตั้ง : ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
290
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่ชาติ
   ที่ตั้ง : ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก)ที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
   ที่ตั้ง : ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
150
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
2
2553 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553 อำเภอเก้าเลี้ยว
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
4
2553 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 อำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
4
2549 โครงการฟื้นฟูป่าเฉลิมพระเกียรติฯครบ 60 ปี แปลงที่ 4 จ.นครสวรรค์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตระคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
500
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดนครสวรรค์ แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน
   ที่ตั้ง : ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จังหวัดนครสวรรค์ (รหัส 927)
   พื้นที่ : ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
   ที่ตั้ง : ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
100
2551 โครงการปรับปรุงฯ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน
   พื้นที่ : ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน
   ที่ตั้ง : ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ : ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
   ที่ตั้ง : ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาสอยดาว (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาสอยดาว (ปี 2553)
   ที่ตั้ง : ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน
   พื้นที่ : ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน
   ที่ตั้ง : ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขานางโลม และป่าเขาสอยดาว
   พื้นที่ : ป่าเขาคอก ป่าเขานางโลม และป่าเขาสอยดาว
   ที่ตั้ง : ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดนครสวรรค์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าเขาคอก-เขานางโลม
   ที่ตั้ง : ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดนครสวรรค์ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : พื้นที่ป่า ตาม พ.ร.บป่าไม้ พ.ศ.2484
   ที่ตั้ง : ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ. 2484 ต.วังข่อย
   ที่ตั้ง : ต.นาขอม, วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
300
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จ.นครสวรรค์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดนครสวรรค์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : พื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
   ที่ตั้ง : ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนางและป่าเขาสอยดาวที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอกป่าเขาโลมนางและป่าเขาสอยดาวที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
300
 
รวม
5,910
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :