หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 22 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย ที่ 4 จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตำแยและป่าเขาราวเทียน จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตำแย และป่าเขาราวเทียนที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี
   ที่ตั้ง : ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
1
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพุวันดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
200
2553 โครงการทส.สัญจร ปลูกป่าพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี "โครงการรักแม่ รักษ์ป่า"จ.อุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
177
2549 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเขาตลุกรัง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
200
2542 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอห้วยคต
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
740
2547 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอลานสัก แปลงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
72
2550 โครงการฟื้นฟูสภาพป่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
250
2544 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยคอกควาย (1) จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย
   ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
180
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
670
2547 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอลานสัก แปลงที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1,400
2549 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าบ้านห้วยร่วม จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
680
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย ที่ 3 จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย
   ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
250
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหวยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย (ปี 2552)
   พื้นที่ : ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
   ที่ตั้ง : ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
300
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอลานลัก แปลงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
72
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพุวันดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าเขาพุวันดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน
   ที่ตั้ง : ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย
   ที่ตั้ง : ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
200
2551 โครงการรักน้ำ รักป่า ร่วมใจถวายแม่ของแผ่นดิน จ.อุทัยธานี แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดอุทัยธานี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย
   ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดอุทัยธานี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ. 2484
   ที่ตั้ง : ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
300
 
รวม
7,092
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :