หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 190 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก (ปี 2552) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำแควน้อย (ปี 2552)แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นท่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 9
   พื้นที่ : อำเภอวังทอง
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก แปลงที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2551 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรัีกษ์ลงสู่ท้องถิ่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทิน-คลองตีบ (แปลงที่14)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทิน-คลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
350
2549 โครงการปลูกป่าและบำรุงประชาอาสาลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
89
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง
   พื้นที่ : ป่าเขากระยาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลาธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่าถวายพระแม่ของแผ่นดิน แปลงที่ 1 จ.พิณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
400
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งแค แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดพิษณุโลก (สำนักบริหารฯ ที่ 11 (เดิม))
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
761
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
300
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงส่ท้องถิ่น (ป่าดงตีนตก แปลงปี 2548) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอชาติตระการ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2553 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 2 ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านห้วยดี อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
600
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 8
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าโป่งแค แปลงที่ 2)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
700
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก(ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
750
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 7
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 5
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
650
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก
   ที่ตั้ง : ต. อ.หนองไผ่ จ.พิษณุโลก
550
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี2554 จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 5
   พื้นที่ : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสวงนป่าห้วยผึ้ง
   ที่ตั้ง : ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
850
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย แปลงที่ 3 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง (ปี 2553)
   พื้นที่ : สวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต. อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
200
2552 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 12
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง พื้นที่ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
200
2549 โครงการปลูกป่าชดเชย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก
   ที่ตั้ง : ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
200
2544 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่นป่าดงตีนตกและป่าโป่งแค แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
700
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าดงตีนตก แปลงปี2548)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
700
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 6
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม
   พื้นที่ : ป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง
   พื้นที่ : ป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   พื้นที่ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต. อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค แปลงที่ 1 (2) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าโ่ป่ง
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต. อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
600
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าดงตีนตกและป่าโป่งแค แปลงปี 2548) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค แปลงที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าโป่งแค
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
700
2551 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ส่วนที่ 2) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าน้ำภาคและป่าลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต. อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
350
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าดงตีนตก แปลงที่ (3)(1) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
1,000
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
550
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาิอาสา อำเภอชาติตระการ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.พิษณุโลก
41
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแ่ห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำแควน้อย ปี 2552 แปลงที่ 3 จ.พิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสองฝั่งลำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค แปลงที่ 1 จ.พิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าโป่งแค
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2547 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่่น (ป่าดงตีนตก แปลงที่ 3) (3) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
1,100
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่นป่าดงตีนตก แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
1,200
2551 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนที่4) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนที่6) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าน้ำภาคและป่าลำน้ำแควน้อน
   ที่ตั้ง : ต. อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
350
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 12
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2554 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 5
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
500
2551 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์สู่ท้องถิ่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค
   ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก อ.วัดโบสถ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าดงตีนตก ) แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าดงตีนตก
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
540
2551 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนที่ 1) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
340
2551 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนที่3) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อบรรเทาอุทกภัยระยะกลางป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา แปลงที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอวังทอง
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
300
2553 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
300
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
761
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 10
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   พื้นที่ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
500
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
250
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสวงนป่าห้วยผึ้ง
   ที่ตั้ง : ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต. อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
400
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
200
2547 โครงการปลูกป่าทดแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
1,700
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา แปลงที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
500
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านห้วยดี อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
600
2551 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทิน-คลองตีบ (แปลงที่18)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทิน-คลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
350
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าห้วยผึ้ง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ้น (ป่าดงตีนตกและป่าโป่งแค) แปลงที่2
   พื้นที่ : ป่าดงตีนตกและป่าโป่งแค
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.พิษณุโลก
950
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 แปลงที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งลำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
300
2549 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอวัดโบสถ์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองลำน้ำแควน้อย แปลงที่ 2 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 5 เนื้อที่ 400 ไร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
400
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต. อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต. อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต. อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
600
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต. อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
650
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก
   ที่ตั้ง : ต. อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
700
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก
   ที่ตั้ง : ต. อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
750
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต. อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
800
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต. อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
800
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำภาคและป่าแควน้อยฝั่งซ้าย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำภาคและป่าแควน้อยฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต. อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
700
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค แปลงที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอวัดโบสถ์
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2554 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2554 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2555 โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าห้วยผึ้ง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
1,080
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 2 แปลงปลูกป่าปี 2549 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอชาติตระการ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย แปลงที่ 3 (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค แปลงที่่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าโป่งแค
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
500
2548 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1,600
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
600
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มลำน้ำภาคและป่าแควน้อยฝั่งซ้าย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โป่งสอ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
700
2550 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอชาติตระการ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.พิษณุโลก
128
2551 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนที่ 5) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค แปลงที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอวัดโบสถ์
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงส่ท้องถิ่น(ป่าดงตีนตก แปลงปี 2548) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอชาติตระการ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก แปลงปลูกปี พ.ศ.2549 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอชาตอตระการ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2543 โครงการปลูกและบำรุงค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
160
2551 โครงการรักน้ำรักป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่7
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวนป่าห้วยผึ้ง
   ที่ตั้ง : ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 9
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา แปลงที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
200
2547 โครงการปลูกป่าทดแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอชาติตระการ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
850
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย ที่ 7 จังหวัด พิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
280
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง
   ที่ตั้ง : ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
170
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.พิษณุโลก แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.พิษณุโลก
300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนการใช้ประโชน์พื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 2 แปลงปลูกปี 2548
   พื้นที่ : อำเภอชาติตระการ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค แปลงที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอวัดโบสถ์
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
500
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย แปลงที่ 2 (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
280
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค แปลงที่ 1(2)
   พื้นที่ : อำเภอวัดโบสถ์
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค แปลงที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอวัดโบสถ์
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
700
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค แปลงที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอวัดโบสถ์
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง พื้นที่ที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอชาติตระการ
   ที่ตั้ง : ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 11
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯ ป่าเนินเพิ่ม อ.นครไทย
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
200
2535 สวนป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1,600
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง
   ที่ตั้ง : ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
350
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง
   ที่ตั้ง : ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
400
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง พื้นที่ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง
   ที่ตั้ง : ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
350
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง
   ที่ตั้ง : ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
170
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
700
2550 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง ระยะยาวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย แปลงที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
800
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ที่ 8 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง
   ที่ตั้ง : ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
170
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย ที่ 8 จังหวัด พิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ที่ 7 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง
   ที่ตั้ง : ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
170
2552 โครงการฟื้นฟูป่าตามแผนแม่บทบรรเท่าอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา แปลงที่ 1 จ.พิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก แปลงปลูกป่าปี พ.ศ. 2550 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอชาติตระการ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
250
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 11
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตกและป่าสวนเมี่ยง แปลงปลูกปี 2549 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอชาติตระการ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
330
2546 โครงการปลูกป่าทดแทนป่านอกเขตอนุรักษ์ลงส่ท้องถิ่น(ป่าดงตีนตกแปลงที่ 3) แปลงปลูกป่าปี พ.ศ.2546 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอชาติตระการ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
1,000
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯ ป่าเนินเพิ่ม อ.นครไทย
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 10
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 9
   พื้นที่ : อำเภอวังทอง
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค แปลงที่ 2 (2) จังหวัดพษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง ที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่านาอิน-นายาง
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
100
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง ที่ 7 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่านาอิน-นายาง
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
100
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าแควน้อย) ที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่าแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
170
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม ที่ 7 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
160
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่านาอิน-นายาง
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
100
2560 ป่าเขากระยาง ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าเขากระยาง
   ที่ตั้ง : ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
150
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
100
2560 ป่าเขากระยาง ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าเขากระยาง
   ที่ตั้ง : ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
150
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง ที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่านาอิน-นายาง
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
100
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง ที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่านาอิน-นายาง
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
100
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าแควน้อย) ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่าแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
250
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง ที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่านาอิน-นายาง
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
100
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าแควน้อย) ที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่าแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
250
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าแควน้อย) ที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่าแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
170
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าแควน้อย) ที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่าแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
250
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าแควน้อย) ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่าแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
170
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าแควน้อย) ที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่าแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
170
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าแควน้อย) ที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่าแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
170
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าแควน้อย) ที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่าแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
170
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง ที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก"
   พื้นที่ : ป่านาอิน-นายาง
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
100
 
รวม
71,450
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :