หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 21 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ที่ 1) จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ : ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
105
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ที่ 1) จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ : ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี
   ที่ตั้ง : ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
22
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ที่ 1) จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
17
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าพุยางและป่าพุสามซ้อนที่ 1 จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ : ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
17
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าพุยางและป่าพุสามซ้อนที่ 1 จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ : ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
15
2554 แปลงฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ตรวจยึด อำเภอปากท่อ
   พื้นที่ : นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
100
2554 โครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมีมหกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก จังหวัดราชบุรี หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี
   ที่ตั้ง : ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
1
2553 โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า เพื่อลดภาวะโลกร้อน ท้องที่จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี
   ที่ตั้ง : ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
30
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอจอมบึง แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
190
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอสวนผึ้ง แปลงที่ 1 จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ที่ 1 จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ : ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี
   ที่ตั้ง : ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
60
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน ที่ 1 จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ : ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
5
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ตรวจยึด จังหวัดราชบุรี(แปลงฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ตรวจยึด จังหวัดราชบุรี)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
79
2552 แปลงที่โอนจากจังหวัดปี 2552
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
100
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ตรวจยึด จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี
   ที่ตั้ง : ต.อ่างหิน, ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ที่ 2 จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ : ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี
   ที่ตั้ง : ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ
   ที่ตั้ง : ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
95
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน ที่ 1 จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ : ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน
   ที่ตั้ง : ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
5
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน ที่ 1 จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ : ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน
   ที่ตั้ง : ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
10
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญํัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
200
 
รวม
1,851
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :