หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 17 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ
   ที่ตั้ง : ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
200
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขาหัวควายที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขาหัวควาย
   ที่ตั้ง : ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
100
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดงรามและป่าเขาหน้าราหู ที่ 1 จังหวัดสุราษฎรืธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดงรามและป่าเขาหน้าราหู
   ที่ตั้ง : ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
200
2553 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
40
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียน และป่าเลนคลองพุมเรียง ที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุมเรียง
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตำบลตะกรบ
   ที่ตั้ง : ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
200
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
5
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุมเรียง ที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุมเรียง
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
300
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ
   ที่ตั้ง : ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
4
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุมเรียง ที่ 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุมเรียง
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
300
2547 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ (วันต้นไม้ประจำปี 47)จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
50
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 4 (เดิม))
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มะลวน, เพิ่มพูนทรัพย์ อ.พุนพิน,บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
152
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยครามและป่าวัดประดู่ที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยครามและป่าวัดประดู่
   ที่ตั้ง : ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
300
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตำบลเขาพัง ที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตำบลเขาพัง
   ที่ตั้ง : ต.เขาพัง อ.บ้านขุนตาล จ.สุราษฎร์ธานี
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดงรามและป่าเขาหน้าราหูที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดงรามและป่าเขาหน้าราหู
   ที่ตั้ง : ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
55
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมและป่าพลูเถื่อน
   ที่ตั้ง : ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
140
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 3 จ.สุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมและป่าพลูเถื่อน
   ที่ตั้ง : ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
160
 
รวม
2,806
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :