หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 18 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำบางนรา ที่1
   พื้นที่ : ป่าลุ่มน้ำบางนราแปลงที่2
   ที่ตั้ง : ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลูโบ๊ะลาเซาะ ที่2
   พื้นที่ : ป่าลูโบ๊ะลาเซาะ
   ที่ตั้ง : ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำบางนรา ที่1
   พื้นที่ : ป่าลุ่มน้ำบางนราแปลงที่2
   ที่ตั้ง : ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลูโบ๊ะลาเซาะ ที่1
   พื้นที่ : ป่าลูโบ๊ะลาเซาะ
   ที่ตั้ง : ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบูเก๊ะตามง ที่1
   พื้นที่ : ป่าบูเก๊ะตามง
   ที่ตั้ง : ต.บูกิ๊ต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำบางนรา ที่2
   พื้นที่ : ป่าลุ่มน้ำบางนราแปลงที่2
   ที่ตั้ง : ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
300
2555 หน่วยป้องกันรักษา ที่ นธ.4 สุไหปาดี จังหวัดนราธิวาส
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำบางนราแปลงที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
200
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกไม้เรือที่ 1 จังหวัดนราธิวาส
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกไม้เรือ
   ที่ตั้ง : ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
938
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดนราธิวาส
   พื้นที่ : พื้นที่วัดพิกุลทอง
   ที่ตั้ง : ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
1
2555 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกไม้เรือจังหวัดนราธิวาส แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกไม้เรือ
   ที่ตั้ง : ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
500
2550 แปลงปลูกป่าประชาอาสาอำเภอเมืองนราธิวาส(วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี2550)
   พื้นที่ : โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปาฆาบือซา
   ที่ตั้ง : ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
20
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าบูเก๊ะตามงที่ 1 จังหวัดนราธิวาส
   พื้นที่ : ป่าบูเก๊ะตามง
   ที่ตั้ง : ต.บูกิ๊ต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกไม้เรือที่ 1 จังหวัดนราธิวาส
   พื้นที่ : ป่าโคกไม้เรือ
   ที่ตั้ง : ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
300
2557 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกไม้เรือ ที่ 1 จังหวัดนราธิวาส
   พื้นที่ : ป่าโคกไม้เรือ
   ที่ตั้ง : ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำบางนราแปลงที่2ที่1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำบางนราแปลงที่2
   ที่ตั้ง : ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
500
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกไม้เรือแปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกไม้เรือ
   ที่ตั้ง : ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกไม้เรือ (ปี2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกไม้เรือ
   ที่ตั้ง : ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
300
2551 โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส
   พื้นที่ : หมู่บ้านจุฬาภารณ์พัฒนา12 อำเภอสุคิริน
   ที่ตั้ง : ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
200
 
รวม
5,559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :