หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ
ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้
เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
เรื่องร้องเรียน
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน

ชื่อผู่้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ระบบพิกัด :    
    X :
    Y :
         [วิธีการใช้งาน]
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
ด้วยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบุกรุกทำลายป่ามากขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการ คุ้มครอง ป้องกัน บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
สถิติกรมป่าไม้ 2558
เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้ เช่น เนื้อที่่ป่าไม้ การอนุญาต การปลูกป่า สถิติคดีด้านป่าไม้ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ นำไปใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ.2559-2564
จัดทำขึ้น โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ข้อมูลราคาไม้
ข้อมูลการสำรวจราคาไม้ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ปลูกและผู้รับซื้อ-ขายไม้สวนป่า และนำเข้า-ส่งออกไม้
โครงการจัดทำแผนที่ป่าไม้โดยภาพถ่ายดาวเทียม
 
 
       
 
       
 
 
                   

 
 
       
 
       
 
 
                   

 
 
       
 
       
 
 
                   
 
 

    พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และองค์กรชุมชน
   ปี 2542 เนื้อที่ 6,437 ไร่ 
   ปี 2543 เนื้อที่ 186,708 ไร่ 
   ปี 2544 เนื้อที่ 241,642 ไร่ 
   ปี 2545 เนื้อที่ 305,760 ไร่ 
   ปี 2546 เนื้อที่ 85,817 ไร่ 
   ปี 2547 เนื้อที่ 261,481 ไร่ 
   ปี 2548 เนื้อที่ 143,226 ไร่ 
   ปี 2549 เนื้อที่ 452,711 ไร่ 
   ปี 2550 เนื้อที่ 293,461 ไร่ 
   ปี 2551 เนื้อที่ 283,987 ไร่ 
   ปี 2552 เนื้อที่ 201,610 ไร่ 
   ปี 2553 เนื้อที่ 169,976 ไร่ 
   ปี 2554 เนื้อที่ 227,114 ไร่ 
   ปี 2555 เนื้อที่ 81,038 ไร่ 
   ปี 2556 เนื้อที่ 181,053 ไร่ 
   ปี 2557 เนื้อที่ 126,036 ไร่ 
   ปี 2558 เนื้อที่ 434,050 ไร่ 
   ปี 2559 เนื้อที่ 194,283 ไร่ 
   ปี 2560 เนื้อที่ 380 ไร่ 

รวม เนื้อที่ 3,876,772 ไร่
       

    พื้นที่ป่าไม้ที่ภาครัฐเป็นผู้ดูแลรักษา ปลูกทดแทนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ให้กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
ปีที่ทำกิจกรรม
ปี 2558 จำนวน 28 โครงการ 38 กิจกรรม
ปี 2557 จำนวน 344 โครงการ 451 กิจกรรม
ปี 2556 จำนวน 491 โครงการ 752 กิจกรรม
ปี 2555 จำนวน 935 โครงการ 1500 กิจกรรม
ปี 2554 จำนวน 909 โครงการ 1057 กิจกรรม
ปี 2553 จำนวน 683 โครงการ 751 กิจกรรม
ปี 2552 จำนวน 335 โครงการ 602 กิจกรรม
ปี 2551 จำนวน 325 โครงการ 671 กิจกรรม
ปี 2550 จำนวน 59 โครงการ 66 กิจกรรม
ปี 2549 จำนวน 88 โครงการ 101 กิจกรรม
ปี 2548 จำนวน 61 โครงการ 70 กิจกรรม
ปี 2547 จำนวน 25 โครงการ 28 กิจกรรม
ปี 2546 จำนวน 34 โครงการ 44 กิจกรรม
ปี 2545 จำนวน 49 โครงการ 85 กิจกรรม
ปี 2544 จำนวน 20 โครงการ 22 กิจกรรม
ปี 2543 จำนวน 12 โครงการ 13 กิจกรรม
ปี 2542 จำนวน 6 โครงการ 8 กิจกรรม
ปี 2541 จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม
ปี 2539 จำนวน 6 โครงการ 17 กิจกรรม
ปี 2537 จำนวน 3 โครงการ 5 กิจกรรม
ปี 2536 จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม
ปี 2535 จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม
       

    พื้นที่ป่าไม้ที่สามารถใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ และเป็นพื้นที่นอกเหนือจากป่าอนุรักษ์ เพื่อให้มีปริมาณไม้ใช้สอยเพียงพอในประเทศ
สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
    จำนวน 3,748 แปลง พื้นที่ 50,694 ไร่
ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
    จำนวน 4,653 แปลง พื้นที่ 32,478 ไร่
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
    จำนวน 10,664 แปลง พื้นที่ 84,624 ไร่
โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน
    จำนวน 717 แปลง พื้นที่ 4,774 ไร่
กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
    จำนวน 1,822 แปลง พื้นที่ 24,443 ไร่
 
                   
 
       
 
 
                     
                   
 
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :