หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ
ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้
เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ.2560
สถิติกรมป่าไม้ 2559
เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้ เช่น เนื้อที่่ป่าไม้ การอนุญาต การปลูกป่า สถิติคดีด้านป่าไม้ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ นำไปใช้ประโยชน์
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
ด้วยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบุกรุกทำลายป่ามากขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการ คุ้มครอง ป้องกัน บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
โครงการจัดทำแผนที่ป่าไม้โดยภาพถ่ายดาวเทียม
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ.2559-2564
จัดทำขึ้น โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ข้อมูลราคาไม้
ข้อมูลการสำรวจราคาไม้ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ปลูกและผู้รับซื้อ-ขายไม้สวนป่า และนำเข้า-ส่งออกไม้

 
 
       
 
       
 
 
                   
 
 
       
       
 
                   
 
 

    บริหารจัดการกล้าไม้ที่มีคุณภาพแก่สังคม โดยมีส่วนร่วมสู่ประเทศไทย 4.0
       
       
 
                   
 
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :