หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2564  download

 

 

 

 

เนื้อที่ป่าไม้

 

          ตารางที่ 1     พื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2564   excel

          ตารางที่ 2     พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2564   excel

          ตารางที่ 3     การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ป่าของประเทศ ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564   excel

 

รายได้และงบประมาณ

 

          ตารางที่ 4     รายได้ของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   excel

          ตารางท่ 5     สรุปวงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   excel

 

อัตรากำลัง

 

          ตารางที่ 6     จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 - 2564   excel

 

การฟื้นฟูป่าไม้

 

          ตารางที่ 7     พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูโดยกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2564   excel

          ตารางที่ 8     การปลูกป่าภาคเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2564   excel

          ตารางที่ 9     การเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2564   excel

          ตารางที่ 10    จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                     excel

 

การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

 

          ตารางที่ 11    สถิติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   excel

          ตารางที่ 12    การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกรายภาค   excel

          ตารางที่ 13    การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกรายเดือน   excel

 

การอนุญาตด้านป่าไม้

 

          ตารางที่ 14    การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   excel

          ตารางที่ 15    การออกใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   excel

          ตารางที่ 16    การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   excel

          ตารางที่ 17    ข้อมูลการนำเข้าไม้และของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   excel

          ตารางที่ 18    ข้อมูลการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออก   excel

 

การผลิตไม้

 

          ตารางที่ 19    ข้อมูลปริมาณไม้ที่ผลิตได้ ปี พ.ศ. 2564   excel

 

การนำเข้าและส่งออก

 

          ตารางที่ 20    ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก ปี พ.ศ. 2564   excel

          ตารางที่ 21    ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด ปี พ.ศ. 2564   excel

          ตารางที่ 22    ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด ปี พ.ศ. 2564   excel

          ตารางที่ 23    ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายประเทศต้นทาง ปี พ.ศ. 2564   excel

          ตารางที่ 24    ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง ปี พ.ศ. 2564   excel

 

ผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก

 

          ตารางที่ 25    ประเทศผู้ผลิตไม้ซุงเพื่อการแปรรูปและการผลิตไม้บางรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562   excel

          ตารางที่ 26    ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูปประเภทไม้สนรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562   excel

          ตารางที่ 27    ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูปประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562   excel

          ตารางที่ 28    ประเทศผู้ผลิตไม้อัดรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562   excel

          ตารางที่ 29    ประเทศผู้ผลิตแผงไม้รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562   excel

          ตารางที่ 30    ประเทศผู้ผลิตไม้บางรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562   excel

          ตารางที่ 31    ประเทศผู้ผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562   excel

          ตารางที่ 32    ประเทศผู้ผลิตแผ่นใยไม้อัดรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562   excel

          ตารางที่ 33    ประเทศผู้ผลิตเยื่อไม้รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562   excel

          ตารางที่ 34    ประเทศผู้ผลิตเยื่อไม้เชิงกลและเยื่อไม้กึ่งเคมีรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562   excel

          ตารางที่ 35    ประเทศผู้ผลิตเยื่อไม้เคมีรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562   excel

          ตารางที่ 36    ประเทศผู้ผลิตเยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้ซัลเฟตรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562   excel

          ตารางที่ 37    ประเทศผู้ผลิตเยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้ซัลเฟตไม่ได้ฟอกรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562   excel

          ตารางที่ 38    ประเทศผู้ผลิตเยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้ซัลเฟตฟอกแล้วรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 -2562   excel

          ตารางที่ 39    ประเทศผู้ผลิตเยื่อไม้ชนิดละลายได้รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562   excel

          ตารางที่ 40    ประเทศผู้ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 -2562   excel

          ตารางที่ 41    ประเทศผู้ผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562   excel

          ตารางที่ 42    ประเทศผู้ผลิตกระดาษกราฟฟิคอื่นๆ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562   excel

          ตารางที่ 43    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2562                                       excel

          ตารางที่ 44    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทที่มิใช่ไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2562                               excel

          ตารางที่ 45    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สนรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2562   excel

          ตารางที่ 46    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2562   excel

          ตารางที่ 47    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2562   excel

          ตารางที่ 48    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัดรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2562   excel

          ตารางที่ 49    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัดรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2562   excel

          ตารางที่ 50    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัดรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2562   excel

          ตารางที่ 51    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2562   excel

          ตารางที่ 52    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษกราฟฟิครายใหญ่ ปี พ.ศ. 2562   excel

          ตารางที่ 53    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2562   excel

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :