หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

สถิติป่าไม้ 2543

Download

เนื้อที่ป่า
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทย ระหว่างปี 2531-2541เป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 2  เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศจำแนกตามชนิดของป่า ปี 2541
ตารางที่ 3   เนื้อที่ป่าชายเลน ปี 2522-2539
ตารางที่ 4  จำนวนและเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ตารางที่ 5  การอนุรักษ์ธรรมชาติและนันทนาการ
   
การปลูกป่า
ตารางที่ 6  การปลูกป่ารายปีแยกตามวัตถุประสงค์
   
การผลิตและการใช้ไม้และของป่า 
ตารางที่ 7  การใช้ไม้ภายในประเทศ
ตารางที่ 8  ปริมาณไม้ที่ทำออก
ตารางที่ 9   ปริมาณไม้ที่ทำออก พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 10 ปริมาณ ไม้ ฟืน และถ่านไม้ ที่ขออนุญาตทำออกและของกลาง จำแนกรายจังหวัดพ.ศ. 2542 - 2543
ตารางที่ 11 ปริมาณไม้ ฟืน และถ่านไม้ของกลาง จำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2542- 2543
ตารางที่ 12 ผลิตภัณฑ์สำคัญที่ได้จากป่าไม้
ตารางที่ 13 ผลผลิตกระดาษในประเทศ
ตารางที่ 14 ราคาวัสดุก่อสร้างประเภทไม้ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบน้ำหนักต่อปริมาตรของผลิตภัณฑ์ไม้
   
การนำเข้าและส่งออก
การนำเข้า
ตารางที่ 16 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าแยกรายชนิด พ.ศ. 2543
ตารางที่ 17 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2543
ตารางที่ 18 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าแยกรายชนิด พ.ศ. 2542
ตารางที่ 19 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2542
ตารางที่ 20 เปรียบเทียบไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า ระหว่างปี พ.ศ. 2524 - 2543
ตารางที่ 21 ไม้นำเข้าแยกรายชนิด พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 22 ไม้นำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 23 ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้า พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 24 ไม้อัดนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 25 ไม้บางนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 26 แผ่นไม้ปะหน้าด้วยไม้บางนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 27 แผ่นชิ้นไม้อัดนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 28 แผ่นใยไม้อัดนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 29 แผ่นไม้ปาเก้ต์นำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 30 เฟอร์นิเจอร์ไม้นำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 31 มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่สำคัญของประเทศไทยจำแนกรายประเทศ พ.ศ. 2543
ตารางที่ 32 กระดาษนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 33 เยื่อกระดาษนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 34 ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆนำเข้า พ.ศ. 2541 - 2543
การส่งออก
ตารางที่ 35 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออกแยกรายชนิด พ.ศ. 2543
ตารางที่ 36 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2543
ตารางที่ 37 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออกแยกรายชนิด พ.ศ. 2542
ตารางที่ 38 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2542
ตารางที่ 39 เปรียบเทียบไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก ระหว่างปี พ.ศ. 2524 - 2543
ตารางที่ 40 ไม้ส่งออกแยกรายชนิด พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 41 ไม้ส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 42 ผลิตภัณฑ์ไม้ส่งออก พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 43 ไม้อัดส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 44 ไม้บางส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 45 แผ่นไม้ปะหน้าด้วยไม้บางส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 46 แผ่นชิ้นไม้อัดส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 47 แผ่นใยไม้อัดส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 48 แผงไม้ปาเก้ต์ส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 49 เฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 50 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ที่สำคัญของประเทศไทยจำแนกรายประเทศ พ.ศ. 2543
ตารางที่ 51 กระดาษส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 52 เยื่อกระดาษส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 53 ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆส่งออก พ.ศ. 2541 - 2543
   
อุตสาหกรรมไม้
ตารางที่ 54 โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ พ.ศ. 2543
   
รายได้และงบประมาณรายจ่ายของกรมป่าไม้
ตารางที่ 55 รายได้ของกรมป่าไม้
ตารางที่ 56 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงานหรือหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2539 - 2543
 
อัตรากำลัง
ตารางที่ 57 จำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้
   
สถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้
เศรษฐกิจ
ตารางที่ 58 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ตารางที่ 59 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติด้านการผลิต ณ ราคาปีฐาน 2531 พ.ศ. 2538 - 2542
ตารางที่ 60 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติด้านการผลิต ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2538-2542
ตารางที่ 61 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ธนาคารพาณิชยในท้องตลาดกรุงเทพมหานคร
   
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตารางที่ 62 การใช้ประโยชน์เนื้อที่ประเทศแยกรายจังหวัดและรายภาค พ.ศ. 2538 - 2542
   
ประชากร
ตารางที่ 63 จำนวนประชากรแยกตามเพศ
ตารางที่ 64 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2543 - 2563
ตารางที่ 65 จำนวนประชากรจากการทะเบียนแยกรายจังหวัด พ.ศ. 2542 - 2543
   
ภูมิอากาศ
ตารางที่ 66 อุณหภูมิของอากาศรายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 67 ปริมาณน้ำฝนรายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.ศ. 2539 - 2543
ตารางที่ 68 ปริมาณน้ำฝน วันที่ฝนตกและความชื้นสัมพัทธ์รายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.ศ. 2542 - 2543
   
ผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก
ตารางที่ 69 ผลผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่ 70 ประเทศผู้ผลิตไม้ซุงเพื่อการแปรรูปและเพื่อการผลิตไม้บางรายใหญ่ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่ 71 ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูปรายใหญ่ พ.ศ. 2537 - 2541 
ตารางที่ 72 ประเทศผู้ผลิตไม้อัดรายใหญ่ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่ 73 ประเทศผู้ผลิตไม้บางรายใหญ่ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่ 74 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2540
ตารางที่ 75 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2541
ตารางที่ 76 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ่ ปี 2540
ตารางที่ 77 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ่ ปี 2541
ตารางที่ 78 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่นๆ นอกเหนือจาก เขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2540
ตารางที่ 79 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่นๆ นอกเหนือจากเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2541
ตารางที่ 80 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี 2540
ตารางที่ 81 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี 2541
ตารางที่ 82 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี 2540
ตารางที่ 83 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี 2541
ตารางที่ 84 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี 2540
ตารางที่ 85 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี 2541
ตารางที่ 86 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี 2540
ตารางที่ 87 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี 2541
ตารางที่ 88 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี 2540
ตารางที่ 89 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี 2541
ตารางที่ 90 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี 2540
ตารางที่ 91 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี 2541
ตารางที่ 92 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี 2540
ตารางที่ 93 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี 2541
ตารางที่ 94 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี 2540
ตารางที่ 95 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี 2541

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :