หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลดงอีจาน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลดงอีจาน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 1454 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสูงเนินเขา ลักษณะดินเป็นดินกรวดลูกรัง
หมู่บ้าน : ดอนพัฒนา (หมู่ 9), ดอนตาอยู่ (หมู่ 2), ดงบัง (หมู่ 3), หนองตาเฮียง (หมู่ 5), หนองไทร (หมู่ 6), ม่วงงาม (หมู่ 7), หนองตาไก้ (หมู่ 8), ดงสันติ (หมู่ 10), ดอนเจริญ (หมู่ 11), ดงนคร (หมู่ 12), ดอนสมบูรณ์ (หมู่ 1), ดงเจริญ (หมู่ 4), ดงพัฒนา (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/4975
ผู้ตรวจสอบ : นายสุพบ เทือกจอหอ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และชุมชนได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/1630 ลว 4 กรกฎาคม 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายพิมล แก้วชนะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเพญพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง พลวง แดง ประดู่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากผืนป่าแห่งนี้มาเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้ว เพียงแต่ยังไม่มีการจัดตังกรรมการและกฎ กติกา การใช้ประโยชน์จากป่าแต่อย่างใดหากมีการอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :