หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านไร่สมบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านไร่สมบูรณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 143 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงเนินเขา ลักษณะดินเป็นดินกรวดลูกรัง
หมู่บ้าน : ไร่สมบูรณ์ (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/4975
ผู้ตรวจสอบ : นายสุพบ เทือกจอหอ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และชุมชนได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 16174.2/1630 ลว 4 กรกฎาคม 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายพิมล แก้วชนะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง พลวง แดง ประดู่ พืชสมุนไพรและพืชอาหารที่พบได้แก่ โด่ไม่รู้ล้ม ผักหวาน ผักติ้ว และเห็ดชนิดต่างๆ สัตว์ป่าที่พบได้แก่ กิ้งก่า แย้ อึ่งอ่าง นกนานาชนิดและงูชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากผืนป่าแห่งนี้มาเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้ว เพียงแต่ยังไม่มีการจัดตังกรรมการและกฎ กติกา การใช้ประโยชน์จากป่าแต่อย่างใดหากมีการอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :