หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นายคอย ฐานพรม  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.11 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
เนื้อที่ : 1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
ปีที่สำรวจ : 2555      ปีที่ปลูก : 2538
เอกสารสิทธ์ : น.ส.3 ก. ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม : นส ๓ก
สถานะ : ต้องการขายไม้


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
สัก 29.6 8 1 180

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายคอย ฐานพรม
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ ๑๓๙ ม.11 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :