หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านนางั่วพัฒนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านนางั่วพัฒนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 159 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วมผสมดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านนางั่วพัฒนา (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : หนังสือกรมป่าไม้ที่ทส1605.43/3008ลว4มีนาคม 2557
ผู้ตรวจสอบ : นายสมหวัง อาษา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่มีสภาพเสื่อมโทรม มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่นไม้สะเดา,ไม้ประดู่,ไม้มะกอกป่า,ไม้ตะแบกฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเสื่อมโทรมที่เหมาะแก่การฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ เป็นป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :