หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรือง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรือง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 48 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เเป็นที่ราบ ดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านศรีบุญเรือง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/8536 ลว.19 มิ.ย. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายศราวุธ เศษแสงศรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ได้รับการฟื้นฟูบางส่วนมีสภาพสมบูรณ์ ไม้พื้นล่างเป็นหญ้าเพ็ก และหญ้าคา และมีลูกไม้ขึ้นกระจายเต็มพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :