หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านกกกระบาก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านกกกระบาก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เนื้อที่ : 999 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : ทั้ง 2 แปลง มีลักษณะเป็นเนินภูเขาและภูเขาสูง แปลงที่ 1 อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของชุมชน ส่วนแปลงที่ 2 อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของชุมชน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง มีก่อนหินขนาดใหญ่โผล่พ้นดิน
หมู่บ้าน : บ้านกกกระบาก แปลง 1 (หมู่ 10), แปลง 2 (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/17151 ลว. 26 สิงหาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด มีไม้หลายชั้นไม้เด่นในพื้นที่ ได้แก่ ประดู่ แดง เต็ง รัง เหียง ไม้ก่อหลายชิด ตะเคียน มะม่วงป่า ตะแบก มะค่าโมง กระบก มะกอกป่า มะกอกเกลื้อน สะแกแสง ติ้วป่า ค้อส้ม เปล้าหลวง และไผ่ไร่ ไผ่ข้าวหลาม เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่ เช่น ไกป่า อีเห็น ตะกวด กระรอก กระแต นกชนิดต่างๆ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียด บริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ทับซ้อนพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/24596
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ บางพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นบางแห่ง ชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญ เป็นป่าเต็งรัง, ไม้แดง, ไม้ประดู่ อายุไม้ตั้งแต่ 2-50 ปีขึ้นไป
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้่นที่ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ที่ยังไม่สมบูรณ์ในทุกฤดูกาล ยังต้องมีการปรับปรุงและดูแล สมควรดำเนินการด้านป่าชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :