หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านกกจำปา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านกกจำปา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เนื้อที่ : 1806 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่เนินภูเขาและภูเขาสูง อยู่ด้านทิศตะวันตกของชุมชน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายมีลำห้วยสาขาย่อยไหลจากพื้นที่ป่าชุมชนไปรวมกับลำน้ำพุง ที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของแปลง
หมู่บ้าน : บ้านกกจำปา (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/17151 ลว. 26 สิงหาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าผสมผลัดใบระหว่างป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด มีไม้หลายชั้นไม้เด่นในพื้นที่ ได้แก่ ประดู่แดง มะค่าโมง ตะแบก กระบก เต็ง รัง เหียง พะยอม ไม้ตระกูลก่อหลายชนิด เปล้าหลวง สะแกแสง กะทุ่ม หว้า มะกอกป่า ติ้วป่า ไผ่ไร่ เป็นต้นไม้พื้นล่าง เช่น เพ็ก หญ้าคา สาบเสือ เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าที่พบได้แก่ ไก่ป่า หมูป่า กระรอก กระแต นกชนิดต่างๆ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียด บริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ทับซ้อนพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/13390 ลว 30 ก.ค. 2556
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ บางพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญเป็นป่าเต็งรัง ไม้แดง ไม้ประดู่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ที่ยังไม่สมบูรณ์ในทุกฤดูกาล ยังต้องมีการปรับปรุงและดูแล สมควรดำเนินการด้านป่าชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :