หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่ชุมชนบ้านนาแห้วเก่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่ชุมชนบ้านนาแห้วเก่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
เนื้อที่ : 2419 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน แต่ก็ยังคงมีสภาพป่าที่หนาแน่นพอสมควร มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้รัง ไม้เต็ง ฯลฯ ดินเป็นดินร่วนปนหิน
หมู่บ้าน : นาแห้วเก่า (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1904.43/15530
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าสมบูรณ์มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่ทั่วบริเวณป่า เป็นป่าสมบูรณ์บางพื้นที่่ มีไม้พื้นล้างขึ้นประปราย พร้อมนี้ยังมีสมุนไพรขึ้นในพื้นที่่ป่าหลายชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่่ป่าชุมชนเป็นพื้นที่่่ที่ยังไม่สมบูรณ์ในทุกฤดูกาล ยังต้องมีการปรับปรุงและดูแล สมควรดำเนินการด้านป่าชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :