หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านห้วยตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านห้วยตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 24 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำกงและป่าคลองตะโก จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านห้วยตลาด (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/19633 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายสมหวัง อาษา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ์ ที่มีสภาพที่สมบูรณ์เป็นบางส่วนและเป็นพื้นที่ถูกบุกรุกจากชาวบ้านบางส่วน ซึ่งกรมป่าไม้ได้ยึดพื้นที่คืนมา ชาวบ้านต้องการทำเป็นโครงการป่าชุมชน ชนิดไม้ที่พบได้แก่ ไม้ประดู่,ไม้แดง,ไม้ผ่,ไม้ตะเคียน,ไม้ยางนา,ไม้ยางนา,ไม้มะขามป้อม ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :