หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองก้านเหลือง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองก้านเหลือง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 217 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : บ้านหนองก้านเหลือง (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/9107 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางขึ้นกระจายทั่วเขา ชนิดไม้ที่พบ เช่น มะกอกป่า ตะโก สะเดา ทองหลางป่า ตะคร้อหนาม โมกมัน ตะคร้ำ ตะแบก มะกา ไผ่รวก กล้วยผา อรพิม บันไดลิง ดองดึง บุกรอก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ราษฎรในชุมชนมีความตั้งใจ ประสงค์จะทำการดูแล บำรุงรักษา พื้นที่ป่าของหมู่บ้าน โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้คงอยู่ถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสภาพพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ไม่เป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรม หรือได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์อื่น จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :