หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านเขาธรรมบท  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านเขาธรรมบท
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 1082 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นภูเขาสูงลูกโดดหนึ่งลูก และเนินเขาอีกหนึ่งลูก มีความสูงไม่มากนัก บริเวณชายเขาโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำการเกษตร ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านเขาธรรมบท (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12810 ลว. 20 มิถุนายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเรวัช ธรรมานุสรณ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ประดู่ มะค่าโมง มะค่าแต้ ฉนวน งิ้ว แดง สะเดา สวอง กระพี้จั่น เพกา มะกอก แคนา กุ่มบก ตะแบกเลือด แต้วแดง ส้มกบ ส้มโก่ย หางไหลขาว ไผ่รวก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อการบริหารจัดการป่าอย่างมีระบบและชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรต่ออายุและขยายพื้นที่โครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/837 ลงวันที่ 14 มกราคม 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :