หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหัวพุ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหัวพุ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 956 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ป่าบริเวณลูกเขาขนาดย่อมที่แยกห่างออกมาเล็กน้อยจากเทือกเขาสอยดาว และเขาโลมนางซึ่งเป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ รอบพื้นที่ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ทำการเกษตรพืชไร่ บริเวณที่ราบมีลำห้วยขนาดเล็กไหลผ่าน ในฤดูแล้งลำห้วยแห้ง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายบางส่วนเป็นดินลูกรังมีความอุดสมบูรณ์ในระดับปานกลาง ยอดเขามีความสูง 230 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ที่ตั้งของชุมชนห่างจากป่า ประมาณ 4 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : บ้านหัวพุ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12810 ลว. 20 มิถุนายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเรวัช ธรรมานุสรณ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น มะค่าโมง แดง ประดู่ เต็ง รัง ขานาง ตะคร้อ ฉนวน ขี้หนอน มะขามป้อม งิ้ว แคนา ส้มกบ ไผ่รวก กลอย หนอนตายอยาก บุกรอก ข่าลิง เปราะ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุและขยายพื้นที่โครงการป่าชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมการบำรุง ฟื้นฟู ดูแล รักษาป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นไปโดยต่อเนื่อง และอย่างยั่งยืนตลอดไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/10020 ลงวันที่ 19 เมษายน 2545
ผู้ตรวจสอบ : นายวันชัย จันทร์สาคร
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :