หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านเขาบ่อเหล็ก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านเขาบ่อเหล็ก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 200 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่แนวเทือกเขาที่ครอบคลุมเขตการปกครอง 3 หมู่บ้าน ในตำบลเดียวกัน จุดสูงสุดมีความสูงประมาณ 270 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และมีพื้นที่ลาดลงมาเชิงเขาด้านทิศตะวันตก สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวสีดำและมีหินโผล่
หมู่บ้าน : บ้านเขาบ่อเหล็ก (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/19160 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ สภาพทั่วไปของป่าที่อยู่บนเขาสูงเป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นตามซอกหินปูน เช่น จันผา แคสันติสุข กล้วยผา ส่วนป่าที่อยู่ด้านล่างบริเวณพื้นที่ลาดต่ำจะพบพันธุ์ไม้ เช่น สะแก ไผ่รวก ตะคร้ำ ประดู่ สะเดา เล็บเหยี่ยว หนามคณฑา เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ไม่มีการอนุญาตให้หน่วยงานใดใช้ประโยชน์ ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร และมีความเหมาะสมที่จะรักษาพื้นที่ป่าไว้ให้คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน จึงเห็นสมควรให้ชุมชนจัดตั้งป่าชุมชนตามความประสงค์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :