หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านนารายณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านนารายณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 110 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งเป็นดินผสมลูกรัง เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี
หมู่บ้าน : นารายณ์ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3490 ลว.21 ก.พ. 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายโชคชัย ศรล้อม
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบแล้งผสมป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังบางส่วน บางส่วนเป็นป่าบุ่งป่าทามมีความอุดมสมบูรณ์ดี มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ได้แก่ ยางนา หว้า กระท้อนป่า สาธร หมีเหม็น เต็ง รัง แดง ประดู่ ยางเหียง พลวง กระบก มะค่าแต้ เต่าร้าง เป็นต้น ไม้พืชล่างได้แก่ ไผ่ไร่ ปรง หญ้าคา บุก กระเจียว ว่านสมุนไพร ต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน จึงเห็นควรให้ดำเนิโครงการจัดทำโครงการป่าชุมชนที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :